Ønsker helseperspektiv i klimadebatten

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Klimaendringene vil medføre endring i sykdomsbilde og sykdomsutbredelse.

Dette var et av budskapene Legeforeningen tok opp i møte med miljø- og utviklingsminister Erik Solheim i begynnelsen av oktober. Legeforeningen oppfordret ministeren om tydelig å vektlegge helseperspektivet i arbeidet med klimaendringer, slik også Verdens legeforening (WMA) og Verdens helseorganisasjon (WHO) har foreslått.

– Klimaendringene kan føre til dramatiske helsekonsekvenser dersom det ikke oppnås bred enighet internasjonalt om å bremse utviklingen med global oppvarming. Det er derfor helt avgjørende at helserelaterte temaer adresseres i de kommende klimaforhandlingene og at det sikres at også medisinsk kunnskap legges til grunn for forhandlingene, sier president Torunn Janbu. Hun informerte ministeren om at Legeforeningen gjerne bidrar i dette arbeidet.

Legeforeningens utvalg for global oppvarming og helse har utarbeidet et grunnlagsdokument og en tiltaksplan for Legeforeningens engasjement i klimaendring med tilhørende forslag til tiltak for å forebygge klimaendringer og etablering av beredskap for å møte de helsemessige konsekvensene både nasjonalt og internasjonalt.

Les dokumentene her: www.legeforeningen.no/id/159738.0

Anbefalte artikler