Kunngjøring:

Artikkel

Endring av spesialistreglene i generell kirurgi og de kirurgiske grenspesialitetene

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet vedtatt endringer av spesialistreglene i generell kirurgi og de kirurgiske grenspesialitetene.

For generell kirurgi omfatter endringene både tjenestekravet, kurskravet og operasjonslisten/attestasjonsskjemaet som kreves vedlagt søknad om spesialistgodkjenning.

Tellende tjeneste i én kirurgisk grenspesialitet kan benyttes for inntil 2 1/2 år av utdanningen i generell kirurgi, mot tidligere to år. Dette medfører at også spesialistreglene i de kirurgiske grenspesialitetene er endret og nå inneholder følgende formulering:

«Inntil 2 1/2 år av tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i generell kirurgi, se spesialistreglene i generell kirurgi.»

Andre viktige endringer:

Bestemmelsen om at gruppe I-tjenesten skal avtjenes ved minst to seksjoner bortfaller. Gruppe I-tjenesten vil i sin helhet kunne avtjenes som grenspesialisert tjeneste i én kirurgisk grenspesialitet, og da dekke kravet om 18 måneders gruppe I-tjeneste både for hoved- og grenspesialiteten.

Kravet til deltagelse i generell kirurgisk vaktordning er redusert fra fire til tre år. Det er ikke lenger krav om deltagelse i generell vaktordning i minimum ett år av gruppe I-tjenesten da gruppe I-tjenesten i sin helhet skal kunne avtjenes som grenspesialisert tjeneste.

Inntil 1/2 år, mot tidligere ett år, av tjenesten kan erstattes av forskningstjeneste, tjeneste i relevante spesialiteter eller tjeneste i helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

Det innføres obligatorisk kurs i «Advanced Trauma and Life Support» (ATLS-kurs eller tilsvarende) og kurs i akuttkirurgiske tilstander.

For komplett regelverk henvises det til Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no/id/164889.

De nye spesialistreglene, inklusive nytt kurskrav og ny operasjonsliste i generell kirurgi, er gyldig umiddelbart og blir obligatorisk fra 1.1. 2015. Det er vedtatt overgangsordning med anledning til å søke om spesialistgodkjenning etter begge regelverk t.o.m. 31.12. 2014.

Både nye og gamle regler og operasjonslister i generell kirurgi vil være tilgjengelig på nettsidene i overgangsperioden.

Anbefalte artikler