Høringer om statsbudsjettet 2011

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har i forbindelse med statsbudsjettet 2011 møtt på flere høringer i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Legeforeningen har vært på flere høringer i Stortinget. Foto Lise B. Johannessen

I høring om rustiltak rettet Legeforeningen søkelyset mot den faglige kvaliteten i rusomsorgen. Det handler blant annet om kompetanse til å utrede avhengighetslidelse og å tilby behandling på spesialistnivå. Legeforeningen mener det må opprettes en ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.

I høring om folkehelsearbeidet ga Legeforeningen uttrykk for at den forebyggende innsatsen må styrkes betydelig og det må utvikles metoder for kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Kommuneoverlegen må få et tydeligere systemansvar og må tilbake inn i kommuneledelsen. Når kommuneoverlegen er med i kommuneledelsen vil det også sikre at helsekonsekvensene blir vurdert når det tas avgjørelser i andre sektorer.

Omsorgstjenester og habilitering

Legeforeningen mener at satsingen på kapasitetsøkning innen omsorgssektoren er nødvendig, men det er et stort behov for ytterligere tiltak for å bedre kvaliteten og heve kompetansen i pleie- og omsorgstjenesten. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å etablere 2 000 nye heldøgns omsorgsplasser i kommunene neste år.

Legeforeningen pekte i høringen om habilitering og rehabilitering på at finansieringsmodellen må gjennomgås for pasientgrupper med langvarige og ofte livslange behov for tverrfaglig innsats. Det ble også lagt vekt på at det må iverksettes en forpliktende opptrappingsplan for rehabilitering og habilitering.

Psykisk helse

Statsbudsjettet prioriterer i begrenset grad psykisk helse. Opptrappingsplanen for psykisk helse har vært et nødvendig og positivt løft. Legeforeningen la vekt på at opptrappingsplanen som nå er avsluttet, ikke må medføre en svekkelse av psykisk helsevern. Det er fortsatt betydelig mangel på fagfolk i psykiatrien og fortsatt kan pasienter oppleve å bli henvist til spesialisthelsetjenesten uten at de møter spesialister. Legeforeningen understreket i høringen at det også i psykiatrien må stilles konkrete krav til faglige kvalitetsmål.

Les Legeforeningens høringsbrev på www.legeforeningen.no/id/165936.0 og www.legeforeningen.no/id/165963.0

Anbefalte artikler