Fastlegeordningen må utvikles videre

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyrets satsingsområde 4 er utvikling av fastlegeordningen.

– Legeforeningens hovedbudskap knyttet til fastlegeordningen er at de velfungerende sidene ved ordningen må bevares og at det må skje en videreutvikling der det finnes forbedringspotensial, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen. Trepartssamarbeidet må vitaliseres for å videreføre en felles arena hvor hovedaktørene kan komme frem til gode løsninger.

Det er fastsatt tre delmål: å definere fastlegens kjerneoppgaver og fastlegens rolle i behandlingskjeden både innad i kommunehelsetjenesten og mot spesialisthelsetjenesten, og å utvikle finansieringsordningen for fastlegeordningen.

Innenfor ordningen bør det bl.a. ryddes i oppgaver slik at fastlegene i større grad kan være tilgjengelig for listepasienter i kurativ praksis, og finansieringssystemet må legges til rette for at fastlegene kan drive oppsøkende og forebyggende virksomhet. Det må også utvikles systemer for mer kvalitetsarbeid og forskning i fastlegepraksis, og man må finne frem til tiltak for å styrke rekruttering av allmennleger både til fastlegepraksis og til offentlige allmennlegeoppgaver. Det må legges til rette for at fastlegen skal kunne legge pasienter inn i sykehjem og det må etableres et entydig kontaktpunkt i pleie- og omsorgstjenesten for fastlegen.

Anbefalte artikler