Ønsker miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen ønsker å støtte en prosess for miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten, og anbefaler at helseforetakene gjør sitt for å gjøre driften mest mulig miljø- og klimavennlig.

Helseforetakene kan bl.a. kutte kostnader ved å spare energi og redusere avfall. Illustrasjonsfoto Colourbox

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) understreker Legeforeningen at det etter foreningens syn vil være mest tjenlig at en velger sertifisering i henhold til den internasjonalt anerkjente standarden for miljøstyring (ISO 14001) eller EMAS (en frivillig ordning for miljøregistrering av virksomheter innen EU) med egen rapportering som bør tilpasses helseforetakene spesielt. Saken har vært vurdert i Legeforeningen via foreningens utvalg for global oppvarming og helse.

De siste årene har Legeforeningen med sin internasjonale forankring og sitt nasjonale engasjement satt fokus på helsekonsekvenser av klimaendringer. Legeforeningen utarbeidet i 2009 et grunnlagsdokument om helsekonsekvenser av klimaendreinger og en tiltaksplan for foreningens engasjement i klimaarbeid.

Regjeringen fastsatte allerede i 2001 følgende mål: «Alle statlige etater og virksomheter skal innen utgangen av 2005 ha innført miljøledelse som en integrert del av organisasjonenes styringssystem» (1).

I 2008 ble HOD bedt om å sette i gang et nasjonalt oppfølgingsprosjekt som omfatter miljø- og klimatiltak generelt i spesialisthelsetjenesten. Målet er å kartlegge og etablere miljøtiltak i sektoren med overføringsverdi og å utrede mulige nye klimatiltak innenfor spesialisthelsetjenesten.

Arbeidet med miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten har vært organisert som et delprosjekt. En prosjektgruppe bestående av representanter fra alle de regionale helseforetakene, noen helseforetak samt representanter for tillitsvalgte, har utarbeidet en rapport om innføring av miljøledelse med anbefaling til miljøsertifisering av spesialisthelsetjenesten. Våren 2010 leverte prosjektgruppen en delrapport som anbefaler miljøsertifisering av helseforetakene i Norge mot internasjonal standard ISO 14001. Sluttrapporten skal være klar i desember 2010, og arbeidet med implementering av delprosjektet starter i januar 2011.

Les mer på: www.legeforeningen.no/id/164719.0

Anbefalte artikler