Bedre samhandling i helsetjenesten

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret har som nevnt valgt å arbeide med seks satsingsområder. – Område 3 – bedre samhandling i helsetjenesten, er omfattende.

– Hovedgrepet for å bedre samhandlingen er en tydeligere ansvars- og oppgavedeling mellom og innad i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

– Det knyttes utfordringer til både kommunal medfinansiering, oppbygging av tjenester i kommunen som kan erstatte spesialisthelsetjenester og ikke minst kommunestruktur, sier hun. – Kommunene må ha sikkerhet for at kommunal medfinansiering ikke gir for stor økonomisk risiko hvis det påløper uventede kostnader til sykehustjenester. Hvordan kommunehelsetjenestens nye oppgaver skal organiseres er også avgjørende for reformen samlet.

Legeforeningen har fremmet sine synspunkter om samhandlingsreform blant annet gjennom deltakelse i partssammensatte grupper med Helsedirektoratet, innspill til KS Fou-prosjekt om samhandlingsreformen, deltakelse i Helse- og omsorgsdepartementets kontaktforum og i helsepolitiske nettverk.

Anbefalte artikler