Medlemsservice:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har etablert en rekke gode ordninger som medlemmene har behov for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis informasjon om de forskjellige ordningene.

  Rettshjelpsordningen

  Rettshjelpsordningen

  Gjennom rettshjelpsordningen kan medlemmer søke om økonomisk støtte for å dekke utgifter til bruk av egen ekstern advokat. Rettshjelpsordningen er imidlertid ingen forsikringsordning, og det er ingen automatikk i at søknader innvilges.

  Som medlem bør man ikke engasjere egen advokat før saken er vurdert eller diskutert med tillitsvalgt eller sekretariatet. Unntak kan forekomme i situasjoner der man må reagere straks, for eksempel for å unngå å oversitte en frist. Når det gjelder slike frister er det nyttig å være klar over at de fleste offentlige organer vil utvide svarfristene hvis man tar kontakt umiddelbart.

  Søknadene avgjøres etter en skjønnsmessig vurdering av Rettshjelpsutvalget. Søknad om støtte bør leveres før man kontakter advokat, og man bør også ha tatt kontakt med Rettshjelpsordningens sekretariat.

  Rettshjelpsutvalget opererer på delegasjon fra sentralstyret, innen rammen av vedtekter fastsatt av landsstyret. I behandling av søknader skal utvalget bl.a. skal vektlegge sakens betydning, sett hen til rettshjelpsordningens formål, søkers medvirkning til at saken har oppstått, søkers manglende medvirkning til å finne en løsning på saken, hvorvidt økonomisk støtte kan antas å svekke Legeforeningens omdømme, og innvilget støtte i tidligere saker. Dekningsområdet for ordningen er regulert i vedtektenes kapittel 5. Det kan ytes støtte til tilsynssaker, straffesaker relatert til yrkesutøvelsen, ærekrenkelser, tvist med NAV/trygden, oppsigelser av driftsavtaler, samarbeidsproblemer med oppdragsgiver, tvist i arbeidsforhold, problemer med hjelpepersonell, erstatningskrav, og mediehåndtering.

  Det kan i tillegg søkes om støtte til saksforhold av stor prinsipiell betydning som ikke er nevnt ovenfor. En søknad skal inneholde en kortfattet saksfremstilling, informasjon om hva man ønsker å oppnå, beløpet det søkes om, kontaktinformasjon for legen eller dennes fullmektig, kopi av samtlige relevante dokumenter og korrespondanse i saken. Taushetsbelagt informasjon skal søker selv skjerme/sladde og opplysning om når og hvordan sekretariatet ble forsøkt kontaktet.

  Se fullstendige vedtekter på www.legeforeningen.no/id/7989 og på Min side.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media