Nytt om navn

Artikkel

Aarseth ridder av 1. klasse

Divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth. Foto Berit Kolberg Rossiné

Hans Petter Aarseth (f. 1940) er utnevnt til ridder av 1. klasse av Den kongelige norske St. Olavs Orden for sin innsats innen norsk helsetjeneste. Kongen har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på Aarseths engasjement og hans vektlegging av pasientene gjennom sitt virke og sine mange verv innen norsk helsevesen.

Etter at han hadde tatt medisinsk embetseksamen i 1965 ved Universitetet i Oslo ble han i 1983 godkjent spesialist i indremedisin og i 1986 i nyresykdommer. Senere har han blant annet jobbet som kliniker og forsker, vært president i Legeforeningen i tre perioder og avdelingsdirektør og divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

I en pressemelding fra Helsedirektoratet får vi vite at Aarseth i høst fyller 70 år og vil gå av som divisjonsdirektør, men at han håper han fortsatt vil få viktige oppgaver i direktoratet.

Lars J. Vatten fikk Kong Olav Vs kreftforskningspris 2010

Fra venstre: generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen, kong Harald, styreleder Paul Hellandsvik i Kreftforeningen og Lars Vatten. Foto Thomas Barstad Eckhoff

Professor i epidemiologi Lars J. Vatten (f. 1952) er tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2010.

Prisen deles hvert år ut til en kreftforsker som særskilt har utmerket seg gjennom sitt vitenskapelige engasjement. Dette er Kreftforeningens høyeste utmerkelse og prisen ble i år delt ut for 19. gang. Prisbeløpet er på 750 000 kroner og ble delt ut av kong Harald.

Vatten tok medisinsk embetseksamen i Tromsø i 1980 og doktorgrad i epidemiologi i Trondheim i 1990. Fra 1996 har han arbeidet som professor i epidemiologi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Han er også ansatt som epidemiolog ved forskningsavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus.

Han får prisen for sine befolkningsstudier og for sitt bidrag til å bygge opp det norske fagmiljøet innen kreftepidemiologi. I forskningsarbeidet har han særlig studert om forhold i fosterliv og tidlig livsfase har betydning for utvikling av kreft i voksen alder.

Særlig de siste årene har Vatten publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrifter.

Kongelig påskjønnelse til Knut Ramstad

Knut Ramstad (t.v.) mottok kongelig diplom og medalje for sitt lange virke som lege av ordfører i Bodø Odd Tore Fygle. Foto Randi Angelsen

Pensjonert seksjonsoverlege Knut Rasmus Ramstad (f. 1930) er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Den pensjonerte seksjonsoverlegen fra Nordlandssykehuset i Bodø fikk medaljen på grunn av sitt langvarige, varierte og engasjerte virke som lege.

Ramstad avla medisinsk embetseksamen i 1955 og ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 1963 og i ortopedisk kirurgi i 1981.

Han tjenestegjorde som lege ved Bodø sykehus/Nordland sentralsykehus i årene 1955 – 63 og i tiden fra 1967 og frem til pensjonering ved årets slutt i 1998. I perioden 1963 – 67 arbeidet han ved Drammen sykehus. Dette gir en tjenestetid som lege på fulltid på 44 år. I en alder av 79 år er Ramstad fortsatt aktiv som lege innenfor Nordlandssykehusets polikliniske virksomhet i Bodø. Samlet tjenestetid som lege utgjør til nå 55 år.

Han har videre gjennom en omfattende innsats bidratt til utviklingen av faget ortopedi.

Fagbokprisen 2010 til Bjørke Monsen

Anne-Lise Bjørke Monsen (f. 1959) har mottatt Fagbokprisen 2010 for det pågående bokprosjektet Essensielle næringsstoffer for gravide, ammende og barn. Stipendet på 100 000 kroner deles ut årlig av Fagbokforlaget og skal stimulere forfattere til å skrive norske fagbøker for høyere utdanning, heter det i en pressemelding fra Fagbokforlaget.

Hun er i dag ansatt som overlege ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland universitetssykehus. Fra høsten 2010 vil hun gjennom et forskningssamarbeid om ernæring og barns utvikling jobbe ved Columbia University i New York.

Bjørke Monsen, som er spesialistutdannet både i pediatri og medisinsk biokjemi, tok sin doktorgrad i 2004 på avhandlingen Metabolic markers of cobalamin and folate status in a pediatric setting.

Hun har i mange år arbeidet med problemstillinger knyttet til ernæringsstatus og biokjemisk monitorering hos gravide, ammende og barn og publiserer årlig artikler i internasjonale tidsskrifter om disse emnene.

Ny administrende direktør i Vestre Viken

Nils Fredrik Wisløff. Foto Regjeringen.no

Nils Fredrik Wisløff er ansatt som administrerende direktør i Vestre Viken helseforetak, heter det i en pressemelding fra Vestre Viken.

Wisløff kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet, der han var leder av samhandlingsavdelingen.

Han har tidligere vært rådmann i Drammen i ni år, fylkesrådmann i Vestfold, rådmann i Lier kommune og viseadministrerende direktør i Kommunenes Sentralforbund. I perioden 2003 – 05 ledet han det regjeringsoppnevnte utvalget for samhandling i helsesektoren (Wisløff-utvalget).

Nils Fredrik Wisløff har deltatt i en rekke offentlig oppnevnte råd og utvalg, blant dem nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsesektoren og helseministerens ekspertutvalg.

Han har også vært styreleder for det tidligere Helse Sør.

Kongens heder til Per E.M. Bjerke

Overlege Per E. M. Bjerke mottar H.M. Kongens fortjenstmedalje i sølv av ordfører i Hamar Einar Busterud. Foto Trond Tendø Jacobsen

Per Erling Magnar Bjerke (f. 1940) ved Medisinsk avdeling ved Sykehuset Innlandet på Hamar, som nylig gikk over i pensjonistenes rekker, er tildelt Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Han tok medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Oslo i 1964, ble godkjent spesialist i indremedisin i 1974 og i fordøyelsessykdommer i 1979.

Bjerke kan se tilbake på 40 års virke ved Sykehuset Innlandet, i en rekke ulike funksjoner.

Anbefalte artikler