Viktig med forutsigbare pensjonsordninger

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det er veldig positivt at det legges opp til større grad av likestilling mellom ansatte og næringsdrivende når det gjelder muligheter for opptjening av pensjonsrettigheter, mener Legeforeningen.

Foreningen mener videre at det er viktig at fremtidige pensjonsordninger blir forutsigbare for arbeidsgiverne, og at det fokuseres på at ordningene ikke blir kompliserte og arbeidskrevende å administrere.

Legeforeningen har via Akademikerne hatt Banklovkommisjonens utredning del I om pensjonslovene og folketrygdreformen på høring. Foreningen mener at Akademikerne på en god måte har ivaretatt Legeforeningens medlemmers interesser i dette arbeidet.

En svært stor del av Legeforeningens ansatte er ansatt i offentlige virksomheter eller i virksomheter som er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning. Disse vil ikke bli berørt av forslagene fra Banklovkommisjonen. En annen stor gruppe medlemmer i Legeforeningen, er selvstendig næringsdrivende fastleger og spesialister. Legeforeningen ønsker å understreke behovet for at også disse gruppene ivaretas i revideringen av pensjonslovene i privat sektor.

Det bør i neste fase av dette arbeidet fokuseres på å finne tilpassede pensjonsordninger i privat sektor som er kostnadseffektive og forståelige, samtidig som de er tilpasningsdyktige for ulike behov.

Legeforeningen ber om at Akademikerne også i det videre arbeidet ivaretar hensynet til næringsdrivendes interesser.

Les høringen her: www.legeforeningen.no/id/162976.0

Anbefalte artikler