Artikkel

Enighet om Normaltariffen

Legeforeningen og staten m.fl. har blant annet oppnådd enighet om nye takster og endringer av egenandeler og refusjoner. Det var konstruktive forhandlinger der partene bidro til å benytte systemet for å underbygge politiske mål og dekke behov i helsetjenesten, sier Torunn Janbu, Legeforeningens forhandlingsleder. Blant nye takster er tillegg til møtetakst 14 for spesialister, inkludert spesialister i allmennmedisin. Egenandelsøkningen på 4 % som Stortinget har vedtatt, er innarbeidet.

Takstfordelingen ble gjort innenfor en fremforhandlet ramme på 6,3 %. Innenfor samme ramme ble også Stortingets vedtatte egenandelsøkning på 4 % håndtert.

Det er ingen endring i refusjoner eller egenandeler utover de som er opplistet i tabellene. De nye takstene og egenandelene kunne tas i bruk fra og med 1.7. 2010.

Oppdaterte utgaver av takstheftets kap II for henholdsvis fastlegepraksis og spesialistpraksis finnes på www.legeforeningen.no/normaltariffen. Opptrykk av normaltariffheftene sendes ut sammen med Tidsskriftet i august.

Tilbyr NEL til halve prisen

Alle medlemmer i Legeforeningen får fra 1. august Norsk elektronisk legehåndbok (NEL) til redusert pris.

Legeforeningen har inngått en avtale med Norsk Helseinformatikk (NHI) som utvikler og eier NEL. – Legeforeningen subsidierer ikke NEL, men har inngått en samarbeidsavtale som går ut på at Legeforeningens medlemmer får NEL til en redusert pris, mot at foreningen gjør samarbeidsavtalen kjent for sine medlemmer gjennom de kanalene som brukes til medlemskommunikasjon, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin Gisle Roksund.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/162696.0

Kommunal Kompetanse endrer navn

Fagforbundet og Legeforeningen er eiere av utdanningsorganisasjonen Kommunal Kompetanse som nå skifter navn til Fagakademiet.

Vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet 26. – 28.5. 2010

Sentralstyert har godkjent protokollen fra landsstyremøtet Protokollen er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no/id/157751.0

MEDLEMSTILBUD

Legeforeningen har etablert en rekke gode ordninger som medlemmene har behov for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten vil du i hver utgave av Tidsskriftet få informasjon om de forskjellige ordningene som tilbys Legeforeningens medlemmer.

Lånefond for privat praksis

Fondets formål er å yte lån til leger som skal etablere privat legepraksis og til leger som skal utvide, flytte eller foreta påkostninger i en etablert praksis.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/1994.0

Bank- og forsikringsavtale

Legeforeningen har sammen med de andre akademikerforeningene nylig fornyet samarbeidsavtalen med DnB NOR-konsernet for fem nye år.

Les mer om avtalen: www.legeforeningen.no/id/271.0

Støttekollegaordningen

Legeforeningen har etablert et kollegialt støttetilbud i alle landets fylker. Støttekollegene har erfaring med å gi råd og støtte ved problemstillinger som høyt arbeidspress/overbelastning, sykdom hos leger, utbrenthet, personlige kriser, misbruksproblemer, vanskelige arbeidsforhold, klagesaker mot leger og negativ medieeksponering.

Les mer om ordningen: www.legeforeningen.no/id/147893.0

Juridisk bistand og rettshjelpsordningen

Medlemmer i Legeforeningen har mulighet til å få juridisk bistand i saker som angår virksomheten som lege. Bistand gis som hovedregel gjennom en av sekretariatets advokater/jurister som har kompetanse innen de aller fleste rettsområder som leger i sin yrkesutøvelse har behov for.

Les mer om ordningen: www.legeforeningen.no/id/7989

Ansvarsforsikring 2010

Alle medlemmer har anledning til å tegne asvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Legeforeningen anbefaler medlemmene å ha denne forsikringen som et tillegg til den forsikringsordningen som følger av ordningene i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

Les mer om ansvarsforsikringsordningen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

Identitetskort for leger

Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-sider, eller det kan tilsendes ved henvendelse til Legeforeningens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller e-post legeforeningen@legeforeningen.no. Identitetskortet sendes innen to uker etter mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Anbefalte artikler