Legeforeningen i mediene

Artikkel

Vurderer å innføre gratis sprøyter til innsatte

En FAFO-undersøkelse viser at rundt 60 % av de innsatte hadde et rusproblem i perioden før de ble satt i fengsel – og halvparten skal være injiserende. Nå vurderer Helse- og omsorgsdepartementet å sette opp sprøyteautomater med selvdestruerende sprøyter inne på fengselsavdelingene. Leder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Knut Are Svenkerud er sterkt imot å innføre sprøyteautomater. Legeforeningen, HIV Norge og Norsk Sykepleierforbund er for utdeling av rene sprøyter. HIV Norge mener at dette er den eneste måten å sikre innsattes lovfestede rett til smittevern, og Norsk Sykepleierforbund mener ordningen bør innføres som en prøveordning i tre år ved et lite utvalg fengsler først. Forslaget har vært på høring, og departementet skal nå komme med en innstilling.

VG 28.7. 2010

Savner en sykehusplan

Kommunene bør opprette institusjonsplasser der fastlegene har rett til å legge inn pasienter, sier president i Den norske legeforening, Torunn Janbu i et intevju med Varden. – Det er helt åpenbart at ikke alle landets kommuner alene vil være i stand til å gjøre det samhandlingsreformen legger opp til, å ta opp oppgaver fra sykehusene. Men jeg er uenig i oppbygging av et nytt forvaltningsnivå mellom kommunene og helseforetakene for å håndtere det, sier hun. En ny løsning som foreslås av Legeforeningen, er at kommunene skal opprette institusjonsplasser for akutt innleggelse. – Da bør fastlegene ha rett til å legge inn pasienter. I dag har de kun rett til å sende pasienter til sykehus, ikke til sykehjem eller andre deler av kommunehelsetjenesten, sier hun.

Varden 20.7. 2010

Uten kommuneoverlege i ett år

Haram kommune har ikke hatt kommuneoverlege det siste året. Kommunen har i lang tid arbeidet med å få tak i en ny kommuneoverlege, og har prøvd flere løsninger. – Det er trasig at ingen vil ha denne stillingen, sier enhetsleder i kommunen, Kristin Molt Korsnes. Problemet er likt over hele landet. Få leger er interesserte i kommunelegestillinger, det har med arbeidsoppgåvene å gjøre, sier hun. Det har etter hvert blitt mye papirarbeid. – Det er lite heldig at en så viktig stilling blir stående ledig over tid, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen.

NRK/Møre og Romsdal 14.7. 2010

Feilinformasjon gir økt pillebruk

Salget av antidepressiva er nesten femdoblet på 20 år. Legemiddelverket mener gal informasjon om nye legemidler fører til overforbruk av medikamenter. Nå vil norske psykiatere ha strengere krav til legemiddelindustrien. – Statens legemiddelverk har mye godt oppdatert informasjon om de forskjellige preparatene, men spørsmålet er om den når ut, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president. Hun er enig i at det er et udekket behov for oppdatert og nøytral informasjon. Legeforeningen har ennå ikke tatt stilling til et forslag fra Norsk psykiatrisk forening om å opprette et fond basert på legemiddelsalget, og er i utgangspunktet skeptisk til en slik løsning.

Aftenposten 24.7. 2010

Anbefalte artikler