Dialogkonferansen 2010: God dialog avgjørende for god utvikling i sykehusene

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  God dialog mellom ledelse og ansatte er helt avgjørende for god utvikling av sykehusene. Hvordan ledelse utøves henger sammen med flere forhold, også forhold utenfor handlingsrommet til lederen.

  Legeforeningen har ønsket å rette fokuset mot hvordan sykehusene kan oppnå tilstrekkelig handlefrihet for god ledelse, langsiktighet og utvikling. Trygghet i lederrollen er nødvendig og forutsetter både kunnskap om ledelse og aksept for ledelse. Legeforeningen inviterer derfor til en dialogkonferanse for ledere i helseforetak og foretakstillitsvalgte tirsdag 16.11. 2010 på Rica Helsfyr hotell i Oslo for å diskutere disse problemstillingene. Gjennom konferansen ønsker foreningen å få frem perspektiver på ledelse og arbeidsgiverideologier fra andre sektorer og å danne grunnlag for bedre samhandling innad i sykehus.

  Lederprisen 2010

  Lederprisen 2010

  I tilknytning til dialogkonferansen vil Legeforeningen dele ut Lederprisen 2010. Prisen deles ut til en leder som har vist god vilje og evne til dialog med ansatte.

  – Det må være en leder som over noe tid har utvist god ledelse mot tydelige mål for virksomheten – både faglige og økonomiske – en leder som bidrar til at ansatte er motiverte og tar medansvar for driften – og utviklingen av virksomheten, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

  Ønsker forslag på kandidater

  Ønsker forslag på kandidater

  Ledere på alle nivåer i helseforetakene kan nomineres, og alle leger i sykehus inviteres til å gi forslag på kandidater til å motta lederprisen for 2010.

  Forslag med begrunnelse kan sendes foretakstillitsvalgte – eventuelt Legeforeningen sentralt ved edith.stenberg@legeforeningen.no.

  Legeforeningens sentralstyre treffer beslutningen om pristildeling.

  Ytterligere informasjon om dialogkonferansen og lederprisen 2010 er tilgjengelig på Legeforeningens nettsider www.legeforeningen.no.

  Omfattende program

  Omfattende program

  Det er lagt opp til et omfattende program med temaer som «Reformer – reformasjonen – og de reformerte. På sporet etter en ny ledertradisjon i sykehus?» ved førsteamanuesis ved Handelshøyskolen BI, Egil Marstein, «Hvordan tilrettelegge for godt samarbeid og involvering» ved Inger Johanne Stokke, HR-direktør i NAV og «Utfordringer i sykehus – omstilling, ressursstyring, arbeidsmiljø og pasientfokus – lederens perspektiv og erfaring» ved Siri Hatlen, direktør for Oslo universitetssykehus og Erik Normann, seniorrådgiver i Helsedirektoratet og tidligere direktør ved Akershus Universitetssykehus.

  Tillitsvalgtes perspektiv og erfaring vil belyses av Jo Endre Midtbu, foretakstillitsvalgt ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, mens Arne Refsum, leder i Overlegeforeningen, Hege Gjessing, leder i Yngre legers forening og Gunnar Bovim, administrerende direktør i Helse Midt-Norge reflekterer om samarbeid og involvering i helseforetak.

  Vibeke Hammer Madsen, administrerende direktør i HSH, vil snakke om arbeidsmiljø som felles samarbeidsarena, mens et annet tema er betydningen av god ledelse og trepartssamarbeid i en nordisk modell.

  Torunn Janbu vil overrekke Lederprisen 2010 i etterkant av konferansen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media