Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Saugstad utnevnt til Ridder av 1. klasse

Ola Didrik Saugstad. Foto privat

Professor dr.med. Ola Didrik Saugstad (f. 1947) er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs orden for sin innsats for barnemedisinsk forskning. Kongen har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på at Saugstads innsats innen nyfødtmedisin i anselig grad har bidratt til bedre og mer korrekt behandling av syke nyfødte.

Ola Didrik Saugstad er professor i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo, overlege i neonatologi og bestyrer ved Pediatrisk forskningsinstitutt ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Saugstad tok medisinsk embetseksamen i 1973, og arbeidet deretter som stipendiat ved universitetssykehuset i Uppsala. Fra 1974 til 1976 var han stipendiat ved Institutt for kirurgisk forskning ved Rikshospitalet i Oslo, og tok doktorgraden i 1977. Senere har han også hatt to forskningsopphold i USA. Han fikk sin spesialistgodkjenning i barnesykdommer i 1984, ble overlege i 1986 og professor i 1991.

I tillegg har han publisert et hundretalls artikler i ulike medisinske tidsskrifter og innehar en rekke internasjonale verv. Dessuten har han også vært aktiv som rådgiver i helsepolitiske spørsmål for den norske helseministeren i periodene 1997 – 2000 og 2001 – 2004.

Lilleeng ny direktør i Helse Stavanger

Bård Lilleeng. Foto Helse Sør-Øst

Bård Lilleeng (f. 1973) er ansatt som administrerende direktør i Helse Stavanger.

Lilleeng har siden mai 2009 vært viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF og var før det medisinsk og helsefaglig direktør i samme helsefortak.

Sin medisinske embetseksamen tok han ved Universitetet i Bergen i 1997, og i 2008 spesialiserte han seg innen nevrokirurgi. Han arbeidet som assistentlege ved Nevrologisk avdeling ved Haukeland universitetssjukehus og ved kirurgisk avdeling ved Stord sjukehus før han startet ved Rikshospitalet. På Rikshopitalet jobbet han som assistentlege ved Nevrokirurgisk avdeling i perioden 2003 – 05, og i perioden 2005 – 08 var han overlege på samme sted. I tidsrommet 2001 – 08 hadde han også flere ulike tillitsverv i Legeforeningen/Akademikerne.

I januar 2009 gikk han inn i stillingen som medisinsk og helsefaglig direktør i Helse Sør-Øst, for så i mai samme år å tiltre i stillingen som viseadministrerende direktør på samme sted.

Forskningsmidler i uventet gave

Maja-Lisa Løchen (i midten) og Inger Njølstad (til høyre) har her mottatt 2 millioner kroner til bruk i hjerte- og karforskningen fra Myrthle Widding, leder av Troms fylkeslag av Nasjonalforeningen for folkehelsen. Foto Gunnar Graff, Universitetet i Tromsø

To kvinnelige professorer, Maja-Lisa Løchen (f. 1954) og Inger Njølstad (f. 1954) ved Institutt for samfunnsmedisin ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø, har fått 2 millioner kroner til forskning, helt uten å be om det, fra Troms fylkeslag av Nasjonalforeningen for folkehelsen.

De to professorene ble kontaktet av Myrthle Widding, leder av Troms fylkeslag av Nasjonalforeningen, med spørsmål om de to kunne tenke seg å motta en gave til bruk i hjerte- og karforskningen, noe forskerne takket ja til.

Myrthle Widding forteller at bakgrunnen for tildelingen er at Nasjonalforeningen ønsker å profilere seg mot fremtiden. Foreningen startet for hundre år siden som et ledd i den pågående tuberkulosebekjempelsen i landet, en sykdom som i dag nesten er utryddet, og foreningen har valgt å konsentrere sin virksomhet om to av dagens store helseproblemer, nemlig hjerte- og karlidelser og demens.

De to kvinnelige forskerne var fra før kjent for foreningen, som har fulgt deres karriere helt fra de var doktorgradsstipendiater, i og med at det var Nasjonalforeningen som betalte for deres stipendiatperiode.

Løchen og Njølstad har ennå ikke helt avgjort hvordan de vil disponere den store gaven. Men ett av alternativene er å bruke forskningsgaven til å frikjøpe seg selv fra sine nåværende stillinger på universitetet, for da å kunne få fortgang i den viktige kvalitetssikringen av dataene i Tromsøundersøkelsen, som begge professorene har vært sterkt involvert i.

Anbefalte artikler