Med mentometer som temperaturmåler

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Mentometerknappen var hyppig i bruk da Oslo legeforening i samarbeid med NAV arrangerte kurs under overskriften «Sykmelding til nytte og besvær?»

Mentometerknappene ble brukt flittig under kurset. Foto Lise B. Johannessen

Kurset satt søkelyset på sykmeldingsarbeidets mange utfordringer. – Hvilke krav må legene stille til arbeidsgivere og til arbeidstakere med krav om deltakelse og hvordan skal vi få legene til se hvilke fordeler og muligheter som ligger i det nye sykmeldingsarbeidet, var blant spørsmålene som ble stilt.

Mentometer som temperaturmåler

For første gang i denne type kurs, tok man i bruk mentometere for å få en rask indikasjon på legenes sykmeldingspraksis. De 69 fastlegene som deltok på kurset fikk alle utdelt mentometere som de skulle bruke til å besvare en rekke spørsmål, bl..a for å få frem den enkelte leges sykmeldingspraksis, bruk av gradert sykmelding, dialogmøter og samarbeidet med NAV.

Resultatene av avstemningen ble umiddelbart vist på storskjerm, og deltakerne fikk dermed raskt en indikasjon på hvorledes legene bl.a. vurderte sin sykmeldingspraksis og samarbeidet med NAV.

Kontakten med NAV er ikke god nok, var den umiddelbare reaksjonen da legene ble spurt om de fikk respons på innspill og forespørsler til NAV. 62 % svarte at de svært sjelden fikk respons og 25 % svarte sjelden. Dette ga rom for ettertanke hos de NAV-ansatte som deltok på kurset.

Når det gjaldt kommunikasjonen med NAV svarte 44 % at de ofte kommuniserte med NAV, mens 61 % svarte at de hadde deltatt i flere dialogmøter og 21 % i noen. Ca. en tredel mente at dialogmøtene var svært nyttige.

82 % svarte at de svært sjelden (50 %) eller sjelder (32 %) tok kontakt med arbeidsgiver i forbindelse med sykmeldingsarbeid. 3 % gjorde dette nokså ofte.

Fra prat til handling

Legeforeningen og NAV starter nå tiltak for å komme «fra prat til handling». Gjennom foredrag som tok for seg ulike sider ved sykmeldingspraksisen, og praktiske oppgaver med anonymiserte case med pasienthistorier der legene brukte de utdelte mentometerne, fikk de nærmere 100 deltakerne innblikk i problemstillinger knyttet opp mot sykmeldingsarbeidet.

Det er et mål å forbedre samarbeidet mellom fastleger og NAV lokalt, og blant temaene som ble diskutert var bl.a. Legeforeningens og NAVs strategi i forhold til riktig sykmelding, hvorfor økt bruk av gradert sykmelding er et mål og om tillitsprosjektet i Mandal med egenmelding ett år er et varsel om en ny rolle for legene i forhold til sykmelding.

– Nordmenn har gjennomgående god helse, og det er en rekke faktorer som påvirker sykefraværet, sa generalsekretær i Legeforeningen Geir Riise da han innledet om Legeforeningens strategi i forhold til riktig sykmeldingspraksis.

– Vi vet at arbeidsmiljøet virker inn på fraværet, og at et godt arbeidsmiljø forebygger fravær, sa han og viste til at legenes oppgaver i sykefraværsarbeidet bl.a. er å gi trygghet for å kunne arbeide til tross for sykdom, samt å understøtte dialog og aktivitet på arbeidsplassen gjennom medisinskfaglig veiledning.

– Legeforeningen ønsker at så mange som mulig kan være i arbeid med den funksjonsevne den enkelte besitter, sa Riise og understreket at det er viktig at døren holdes åpen mot arbeidsplassen når helsemessige forhold tilsier det. Sykmelding må brukes når det er indikasjon for det, og av og til er det slik at man faktisk er for syk til å være i arbeid, sa han. Det må da naturligvis respekteres.

– Men skal vi kunne realisere helsegevinsten som ligger i det å være i arbeid må det til en større grad av tilrettelegging, særlig hvis man skal få til større effekt av gradert sykmelding, sa Riise.

Motivere og stimulere

– Felles innsats og bedre dialog mellom alle aktører er helt avgjørende. Vi trenger arbeidsgivere og ledere som er oppriktig interessert i å bygge gode og inkluderende arbeidsmiljøer, og vi trenger leger som motiverer og stimulerer til aktivitet på arbeidsplass når det er medisinsk forsvarlig, sa Riise og understreket at vi også trenger et tydeligere NAV, som følger opp med rådgivning, hjelp og støtte og ikke bare kontroll.

– Det er viktig å motvirke uødvendige lange og helseskadelige sykefravær som skader pasienten sosialt og økonomsik, sa Riise, som savner sterkere stimuleringstilgak for at arbeidsgivere tar ansvaret for å finne gode løsninger hvis helsen skranter.

Anbefalte artikler