Forhandlingene om sosiale bestemmelser er avsluttet

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

En samlet arbeidstakerside og Arbeidsgiverforeningen Spekter avsluttet 3. mai forhandlingene om sosiale bestemmelser i Spekterområdet.

Resultatet innebærer en videreføring av eksisterende bestemmelser med endring av fristene i protokollbestemmelsen om pensjon til 30.4. 2012. Arbeidstakersiden hadde samlet seg om et krav til utvidelse av bestemmelsen om yrkesskadeforsikring. Dette ble i forhandlingene definert som et utestående spørsmål som vil bli tatt opp igjen i de avsluttende sentrale forhandlingene.

Forhandlingsordningen i Spekterområdet består av fem trinn. De innledende forhandlingene – trinn 1 – startet 15. april. Akademikerne, herunder Legeforeningen, og Spekter kom til enighet samme dag.

– Forhandlingene var preget av godt klima, god progresjon og god dialog. Det ga et godt utgangspunkt for de videre forhandlingene om sosiale bestemmelser, den nasjonale legeavtalen og virksomhetene lokalt, sier forhandlingsdirektør i Legeforeningen Anne Kjersti Befring.

Likestilling er tema i alle sentrale forhandlinger. Legeforeningen/Akademikerne og Spekter er opptatt av å kartlegge hvordan situasjonen er i sykehus. Legeforeningen fikk medhold i at man også skulle se på situasjonen rundt bruken av midlertidige stillinger. Dette ble tatt inn i protokollen fra de innledende sentale forhandlingene (A-protokollen).

Sosiale bestemmelser er trinn to i forhandlingsordningen og omtales som del A1. Sosiale bestemmelser omhandler blant annet rett til lønn under sykdom og fødsel, yrkesskadeforsikring, pensjon og ferie. De sosiale bestemmelser gir de samme rettigheter til alle ansatte i helseforetakene. A1 inngås formelt sett mellom Arbeidsgiverforeningen Spekter og det enkelte forbund.

Akademikerne helse forhandler i praksis på vegne av forbundene tilsluttet Akademikerne og Legeforeningen var representert i forhandlingene.

Siden trinn to i forhandlingene ble fullført, er neste trinn forhandlinger om del A2, den sentrale forbundsvise overenskomstdelen. Dette vil være forhandlinger mellom Legeforeningen og Spekter. Partene møttes 18. mai og fastsatte datoer for det videre forhandlingsløp. Det var enighet om å avvente resultatene i oppgjørene i KS og staten før igangsettelse av A2 for Legeforeningen og B-delsforhandlinger for de øvrige Akademikerforeningene.

Oppgjørene i KS og staten gikk til mekling med meklingsfrist kl 24 26. mai. A2-forhandlingene ble forventet igangsatt i månedsskiftet mai/juni og B-delsforhandlingene for Legeforeningen vil etter den foreløpige planen foregå fra midten av juni.

Ved en eventuell streik i stat/KS eller manglende enighet i forhandlingene om A2 vil tidsplanen endres.

Hovedoppgjøret i Spekter omfatter alle leger ansatt i helseforetak og på Lovisenberg Diakonale Sykehus, til sammen ca. 10 800 medlemmer i Legeforeningen.

Anbefalte artikler