Ny automatisk frikortordning

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Automatisk frikortordning er et rasjonaliseringstiltak som innebærer en forenkling for pasientene. Legeforeningen er positiv til dette.

Trond Egil Hansen. Foto Marc Cabot

– Men ordningen innebærer også en del utfordringer, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen.

Behandlingsoppgjørene danner grunnlag

Ny automatisk frikortordning innføres 1.6. 2010. Dette innebærer at en teknisk løsning vil fange opp egenandeler fra oppgjørene som sendes inn til HELFO fra leger og andre behandlere med refusjonsrett under egenandelstak 1. Frikortet skal komme automatisk i posten innen tre uker etter at den enkelte pasient har betalt kr 1 840 i egenandeler. Dersom pasienten har betalt mer, blir det automatisk tilbakebetalt.

– For at pasientene skal motta frikortet i posten innen tre uker etter de har nådd frikortgrensen, må en egenandel innrapporteres senest 14 dager etter at den er utfakturert. Den må også inneholde 11-sifret fødselsnummer. Disse kravene er gjeldende allerede i dag, sier programdirektør Christine Bergland i Helsedirektoratet.

Utfordrende for legene

– At oppgjørene skal sendes senest 14 dager etter at egenandelen ble utløst, medfører en del ekstraarbeid, sier Trond Egil Hansen. – På den annen side betyr det at oppgjørene kommer raskere, sier han.

Han viser også til at det er vanskelig på legevakt å oppfylle kravet om 11-sifret fødselsnummer eller D-nummer på alle regninger uten tilgang til folkeregisteret.

Krever innsending hver 14. dag

1.1. 2010 trådte en ny egenandelsregisterforskrift i kraft. Denne fastslår at alle egenandelsoppgjør nå skal inneholde pasientenes 11-sifrede førselsnummer eller D-nummer, og at oppgjørene sendes senest 14 dager etter at egenandelen ble utløst. Dersom egenandelen er en utestående fordring, er fristen 14 dager etter utfakturering. Forskriften gjelder uavhengig av om egenandelsoppgjøret sendes elektronisk over linje, på diskett eller på papir.

– Legeforeningen har påpekt at vi finner det utfordrende at det er lagt opp til at pasienter kan få frikort på grunnlag av fakturerte, men ikke betalte, egenandeler, sier Trond Egil Hansen.

Overgangsår

2010 er et overgangsår mellom ny og gammel frikortordning, der pasienten selv må sende inn egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. En egen hvit slipp på kvitteringskortet er tilpasset slik innsending. Det er dessuten viktig at pasienten fører egenkontroll, så pasientene bør benytte kvitteringskortet gjennom hele 2010.

Omfattende kommunikasjonstiltak

Det er lagt opp til omfattende kommunikasjonstiltak som skal sikre at pasientene kjenner til den nye automatiske frikortordningen. Blant annet blir det sendt ut plakater og brosjyrer som skal gjøre det enkelt for legekontorene å informere sine pasienter. Materiellet blir sendt ut i midten av mai.

– Det er viktig at pasientene blir informert om ordningen, sier Trond Egil Hansen, men understreker at fastlegene ikke bør ta på seg informasjonsoppgaver ut over å gjøre utsendt informasjonsmateriell tilgjengelig for pasientene. – Dersom pasientene har behov for veiledning i forhold til automatisk frikortordning, bør legekontorene henvise pasientene til Frikorttelefonen som er opprettet for å hjelpe pasienter som har spørsmål om egenandeler og frikort, sier han.

HELFO overtar utsendelsen av frikort fra NAV

Fra 1.6. 2010 overtar HELFO utsendelsen av frikort. Nettstedet www.helfo.no/frikort inneholder viktig informasjon om frikort og den nye automatiske frikortordningen. Frikorttelefonen har telefonnummer 815 70 050.

Anbefalte artikler