Artikkel

Søker om økonomisk støtte til rekrutteringsarbeid

Norsk medisinstudentforening (Nmf)fikk høsten 2009 bevilget kr 40 000 fra sentralstyrets disposisjonskonto som et rekrutteringstiltak overfor nye utenlandsstudenter. Beløpet skulle brukes som en engangssum for å inngå avtale om gratis tilgang til Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) for utenlandsstudentene. Det ble imidlertid inngått avtale mellom Legeforeningen og Norsk helseinformatikk (NHI) som inkluderte NEL på Min side. Det ble dermed ikke nødvendig å inngå særskilt avtale om tilknytning i tråd med sentralstyrets vedtak. Nmf søkte derfor sentralstyret om at det tidligere bevilgede beløp kunne omdefineres til andre tiltak i rekrutteringsøyemed Det tidligere tilsagnet omdisponeres ved at Nmf kan søke støtte til dokumenterte utgifter til rekrutteringstiltak for utenlandsstudenter på inntil kr 40 000.

«Det moderne IT-legekontor»

Legeforeningen har mottatt invitasjon til  å delta i styrings- og prosjektgruppe i Helsedirektoratets prosjekt «Det moderne IT-legekontor». Prosjektet skal bidra til å utvikle nye modeller for samarbeid mellom myndigheter, legekontor og leverandører, samt utvikle prinsipper for utvikling, innføring og endring av IT-løsninger på legekontor.

Legeforeningen vil delta i prosjektet under forutsetning av at prosjektet dekker deltakernes kostnader, herunder praksiskompensasjon. Legeforeningen tar kontakt med Helsedirektoratet for en avklaring av fremdriftsplanen. Kjartan Olafsson oppnevnes som Legeforeningens representant i styringsgruppen, og presidenten gis fullmakt til å oppnevne representant på grunnlag av forslag fra Praktiserende spesialisters landsforening. Trond Egil Hansen oppnevnes som observatør i prosjektets styringsgruppe.

Representanter til Statens helsepersonellnemnd/Apotekklagenemnda

Helse- og omsorgsdepartementet har invitert Legeforeningen til å foreslå inntil tre leger som kan være aktuelle for oppnevning som medlem/varamedlem i Statens helsepersonellnemnd for en ny treårsperiode fra 30.5. 2010. Håvard Skeidsvoll, Anne Myrseth Flemmen og Marte Kvittum Tangen foreslås som aktuelle for oppnevning.

Anbefalte artikler