Artikkel

Flertall for tobakksfri skole

En opinionsundersøkelse foretatt av organisasjonen Tobakksfritt der bl.a. Legeforeningen er medlem, viser at 51 % av de spurte er helt enige i at skolen bør være tobakksfri. Inkluderes de som er delvis enig, er tallet 70. For hvert år ungdom er røykfrie, øker sjansen for at de aldri begynner å røyke.

Blant de spurte under 30 år er 57 % helt eller delvis enige i dette, mens det blant personer over 60 år er 81 % som er helt eller delvis enige. Blant de som har grunnskole som høyeste utdanning, er 63 % helt eller delvis enig, mens det blant de med seksårsutdanning utover grunnskolen eller mer, er 74 %.

– Det er positivt at 92 % av de som er medlemmer i Unio, som bl.a. organiserer lærerne, er helt eller delvis enige, sier leder i Tobakksfritt Tore Sanner.

Brytes tallene ned på fagforeningsmedlemsskap viser disse at 70 % av Akdemikernes medlemmer og 67 % av LOs g YS medlemmer er helt eller delvis enige i at skolen bør være tobakksfri.

I forbindelse med Verdens tobakksfrie dag 31. mai har Sosial- og helsedirektoratet utfordret alle videregående skoler til å være tobakksfrie én dag mellom 15. og 31. mai.

WHO har bestemt at tema for årets World No Tobacco Day 2010 skal være kjønn og tobakk med særlig vekt markedsføring mot kvinner. Verdens helseorganisasjon vil særlig rette oppmerksomheten mot de skadelige virkningene av markedsføring av tobakk overfor kvinner og unge jenter.

Anbefalte artikler