Kvalitet og pasientsikkerhet på dagsordenen

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens pasientsikkerhetsutvalg skal videreføres under navnet Legeforeningens utvalg for kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten.

Navneendringen viser at utvalget er gitt et nytt, utvidet mandat der også kvalitet i helsetjenesten skal vektlegges.

– God pasientsikkerhet forutsetter arbeid for god kvalitet. Sentralstyret har derfor besluttet å videreføre utvalget med en utvidelse og tydeliggjøring av mandatet, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Dette innebærer at utvalget nå også skal gi råd til sentralstyret i spørsmål som angår kvalitet i tillegg til pasientsikkerhet. Kvalitet, arbeidsmiljø og økonomi som styringsgrunnlag i sykehus, er et av Legeforeningens seks satsingsområder.

– Det vil bli naturlig å trekke utvalget inn i arbeidet med deler av dette satsingsområdet. Aktuelle temaer vil være å gi råd om utvikling av gode systemer for dokumentasjon av kvalitet og pasientsikkerhet, herunder utvikling av lokale kvalitetsindikatorer samt å gi råd i arbeidet med utvikling av nasjonale kvalitetsindikatorer, sier Torunn Janbu.

Utvalget skal også være en pådriver overfor sentralstyret og øvrige organisasjonsledd i arbeid med pasientsikkerhet generelt og gjennomføring av Legeforeningens handlingsplan for pasientsikkerhet spesielt, dvs. arbeid for systematisk og kontinuerlig forbedring av pasientsikkerhet gjennom tydeligere helsepolitisk prioritering av pasientsikkerhet, sterkere regelverk for pasientsikkerhet og bedre sikkerhetskultur i helsetjenesten.

I tillegg skal utvalget gi råd om utvikling av trygg og god samhandling som fremmer kvalitet og pasientsikkerhet i helsetjenesten, spesielt ved overføring av behandlingansvar og oppgaver. Det skal foreslå tiltak for å videreutvikle og styrke legers kompetanse i kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid gjennom alle nivåer i grunnutdanning, videre- og etterutdanning og utdanningen av tillitsvalgte og gi råd i arbeidet med å utvikle faglige veiledere

Sentralstyret har anmodet yrkesforeninger og fagmedisinske foreninger om å komme med forslag til kandidater til utvalget.

Det forrige pasientsikkerhetsutvalget var oppnevnt for perioden 1.1. 2007 til 31.12. 2009 med mandat å rådgi sentralstyret i arbeidet med pasientsikkerhet, herunder foreslå strategi for arbeidet med pasientsikkerhet innenfor norsk helsevesen.

Anbefalte artikler