KUNNGJØRINGER

Artikkel

Endret sjekkliste for spesialiteten medisinsk mikrobiologi

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt endringer i sjekklisten som kreves vedlagt ved søknad om spesialistgodkjenning i medisinsk mikrobiologi.

Endringene innebærer at kravet «har utført selv» er fjernet for enkelte punkter i sjekklisten og er erstattet med krav om «kjennskap til».

Endringene er en konsekvens av fagfeltets utvikling, de aktuelle analysene erstattes av nyere metoder og utføres ved stadig færre laboratorier.

Den nye sjekklisten inneholder ingen skjerpning av kravene og er derfor gyldig umiddelbart.

MEDLEMSTILBUD

Legeforeningen har etablert en rekke gode ordninger som medlemmene har behov for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten vil du i hver utgave av Tidsskriftet få informasjon om de forskjellige ordningene som tilbys Legeforeningens medlemmer.

Juridisk bistand og rettshjelpsordningen

Medlemmer i Legeforeningen har mulighet til å få juridisk bistand i saker som angår virksomheten som lege. Bistand gis som hovedregel gjennom en av sekretariatets advokater/jurister som har kompetanse innen de aller fleste rettsområder som leger i sin yrkesutøvelse har behov for. Det er i enkelte saker også mulig å få dekket utgifter til bruk av egen advokat etter forhåndssøknad til rettshjelpsutvalget.

Juridisk bistand ytes til medlemmer i spørsmål som relaterer seg til yrkesutøvelsen. I hovedsak ytes dette som direkte bistand fra Legeforeningens sekretariat. Bistanden spenner fra veiledning per telefon til prosessoppdrag i rettssaker.

Les mer om ordningen her: www.legeforeningen.no/id/7989

Ansvarsforsikring 2010

Alle medlemmer har anledning til å tegne asvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Legeforeningen anbefaler medlemmene å ha denne forsikringen som et tillegg til den forsikringsordningen som følger av ordningene i Norsk pasientskadeerstatnings (NPE). Både offentlig og privat helsetjeneste er fra 1.1. 2010 inkludert i NPE, men Legeforeningens ansvarsforsikring videreføres fordi den supplerer NPEs dekning. NPE dekker kun medisinsk feilbehandling som forårsaker økonomisk tap. For 2010 er premien kr 350 og kr 55 for studenter.

Les mer om ansvarsforsikringsordningen her: www.legeforeningen.no/id/134935.0

Identitetskort for leger

Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Legeforeningens Internett-sider, eller det kan tilsendes ved henvendelse til Legeforeningens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller e-post legeforeningen@legeforeningen.no. Identitetskortet sendes innen to uker etter mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

Anbefalte artikler