FRA SENTRALSTYRET

Artikkel

Helsepolitisk debatt i Landsstyremøtet 2010

Tema for den helsepolitiske debatten på landsstyremøtet 2010 er hvordan krav og forventninger til spesialisthelsetjenesten kan tilpasses de tilgjengelige økonomiske rammer.

Prinsipiell avklaring rundt saksfremlegg til landsstyret

Legeforeningen ønsker å være en åpen organisasjon og saksdokumenter til landsstyret vil offentliggjøres på www.legeforeningen.no i forkant av landsstyremøtene.

Statusrapport 2011

Legeforeningens statusrapport for 2011 skal omhandle behovet for kvalitetsmåling som ledd i en mer balansert styring av helsetjenesten. Sentralse premisser vil være god integrering, med kvalitets- og læringsarbeid generelt, herunder gode vilkår for fagutvikling, utdanning og forskning. Fagmedisinske foreninger og yrkesforeninger bes fremme forslag til medlemmer til referansegruppen for statusrapport 2011.

Styrket samarbeid om utdanning av helsepersonell i lavinntektsland

Utvalg for internasjonal helse har utarbeidet utkast til policynotat om styrket samarbeid om utdanning av helsepersonell i lavinntektsland. Sentralstyret har bedt sekretariatet leggefrem et revidert utkast som sendes på høring til organisasjonsleddene.

Revisjon av regler for Legeforeningens forhandlingsvirksomhet

Sentralstyret har godkjent nye regler for Legeforeningens forhandlingsvirksomhet. De nye reglene trer i kraft straks, men forhandlingsutvalgenes sammensetning endres ikke for inneværende periode. Reglene for Legeforeningens forhandlingsvirksomhet har vært uendret siden 2004 og et revidert forslag har vært sendt på høring med høringsfrist 1.3. 2010.

Lederutdanningsstipend for tillitsvalgte

I Legeforeningens budsjett for 2010 er det avsatt kr 180 000 til lederutdanningsstipend. Det tildeles tre stipend á kr 30 000 til tre søkere som oppfyller tildelingskriteriene.

Anbefalte artikler