Sammenslåing av sykehus gir store utfordringer

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Svært mange av Legeforeningens medlemmer får sin arbeidshverdag påvirket av de store omstillingsprosessene som sykehusene nå er inne i.

Prosessene kjennetegnes ved at de skjer i høyt tempo og uten økonomisk planlegging og tilrettelegging, og det er ikke tilstrekkelige omstillingsmidler til å gjennomføre en god og opplyst prosess. Informasjonsbehovet er stort. – Legeforeningen er involvert i de pågående prosessene i forbindelse med sammenslåingen av Vestre Viken og Oslo universitetssykehus både lokalt og sentralt, og gjør sitt beste for å bidra til ryddige prosesser, god drift og ivaretakelse av ansatte i denne situasjonen, sier Anne Kjersti Befring.

Bistår tillitsvalgte

– For arbeidsgivere og de ansatte legene er det viktig med en god lokal organisasjon som koordineres av foretakstillitsvalgte. Vi bistår i rådgivning og opplæring av nye tillitsvalgte, sier Befring.

Legeforeningen bistår blant annet med å vurdere om krav oppfylles i forhold til prosessene med organisatorisk sammenslåing av avdelinger, innplassering av ledere mv. I tillegg gjøres det et arbeid med å formulere utkast til nytt avtaleverk for det nye helseforetaket, herunder ny B-del, særavtaler om samarbeid og om tillitsvalgtstruktur. Legeforeningen sentralt arbeider med å få registrert tillitsvalgtstrukturen basert på ny organisasjonsmodell.

Da Hovedstadsprosessen ble påbegynt på slutten av 2007 så Legeforeningen at det ville bli behov for informasjon og kompetanseheving blant medlemmene i forhold til egelverket om omstillinger, og det ble derfor utarbeidet en omstillingsveileder: «Deltakelse i omstillinger – en veileder». Veilederen er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/id/143071.2.

For å møte medlemmenes behov for informasjon om foreningens arbeid og standpunkter i de pågående prosesser, planlegges det allmøter og det arrangeres kurs for tillitsvalgte. Målet er å bidra til informasjon, kompetanseheving og nettverkbygging mellom de tillitsvalgte, slik at de kan settes istand til å møte løpende utfordringer.

Legeforeningens hovedbudskap

– Det er opp til arbeidsgiver å bestemme hvordan virksomheten skal være organisert. Men også arbeidsgiver er bundet av lovgivning og av avtaler i forhold til hvordan prosesser skal kjøres og i forhold til ivaretakelse av ansatte. Hvilke endringer som kan gjøres i forhold til den enkelte ansatte er begrenset av lov, tariffavtale og den enkeltes individuelle arbeidskontrakt, sier Befring. Sykehuseier har et «sørge for»-ansvar til forsvarlig drift også i forbindelse med omstillingsprosesser. For å unngå langsiktige negative virkninger er det nødvendig med investeringer i omstillingsprosessen for å unngå uhensiktsmessige nedskjæringer mens prosessen pågår.

– All erfaring tyder på nødvendigheten av ekstra midler til omstillinger for å oppnå en god prosess, sier hun.

Legeforeningen forventer at sykehusene skal ivareta de ansattes behov for trygghet, forutsigbarhet og informasjon og følge de prosedyrer for omstilling som er utarbeidet, slik at alle ansatte får en saklig og ryddig behandling. – Samtidig må det legges til rette for at tillitsvalgte får reell mulighet til deltakelse og innflytelse gjennom gode samarbeidsavtaler og praktisk tilrettelegging, herunder frikjøpt tid, sier Befring.

Legeforeningen vil påpeke overfor arbeidsgiver når inngåtte avtaler eller retningslinjer brytes og ev. kjøre rettslige prosesser om nødvendig. Desuten vil foreningen holde et fokus på medisinsk forsvarlighet og kvalitet også under omstillingsprosesser.

Aktivt tillitsvalgtapparat er viktig

– Både Legeforeningen og arbeidsgiver er avhengig av et aktivt og oppegående tillitsvalgtsapparat for å oppnå god forankring av alle endringer og innflytelse. Det er viktig at leger i løpet av et yrkesaktivt liv tar en periode som tillitsvalgt, sier fagsjef Gerd Signe Blindheim. Det er utarbeidet veiledning for hva oppgaven innebærer og det kjøres regelmessige kurs i håndteringen av ulike oppgaver i rollen som tillitsvalgt.

– En periode som tillitsvalgt gir god innsikt i hvordan sykehuset er organisert og i arbeidslivets spilleregler. For arbeidsgiversiden er det viktig at ansatte oppnår et eierskap til hvordan organisasjonen utvikles, sier hun.

Legeforeningen arbeider på ulike arenaer for å unngå at omstillingen medfører et svekket pasienttilbud til befolkningen og demotiverte ansatte, og det arbeides nå med å opprette en egen side under «Min side», der det kan legges ut informasjon om prosesser i sykehus.

Anbefalte artikler