Artikkel

Positiv til kompetansekrav for IKT

Legeforeningen stiller seg positiv til at det utarbeides kompetansekrav og standarder for bruk av pasientrelaterte IKT-systemer i helse- og omsorgssektoren. Det går frem av foreningens høringsuttalelse om utkast til slike krav. Utkastet er utarbeidet av Kompetansesenteret for IT i helse- og sosialsektoren (KITH) på oppdrag fra Helsedirektoratet som ledd i revidering av Fagplan Helse IKT. Legeforeningen peker på at det er stort behov for opplæring og klargjøring av hvordan lov- og regelverk vedrørende bruk av IKT-systemer skal forstås og etterleves. I hovedsak støttes intensjonene bak kompetansekravene, men foreningen har noen divergerende oppfatninger om kravenes innhold, utforming og strukturering.

Les høringsuttalelsen her: www.legeforeningen.no/id/159263.0

Nytt nettbasert kurs om utfylling av dødsattester

Legeforeningen lanserte i begynnelsen av mars et nettbasert kurs i utfylling av dødsattester. Kurset inneholder to teoretiske deler med spørsmål om regelverk og plikter, og to praktiske deler, der man får øve seg i egne oppsett eller korrigere dødsattester med klassiske feil. Kurset er beregnet på leger i legevakt, sykehusleger i kliniske spesialiteter eller patologi, allmennleger, turnusleger og medisinstudenter i de siste semestrene.

Kurset som er utviklet av G. Cecilie Alfsen ved Akershus universitetssykehus, er godkjent som tellende med seks timer. Det er tilgjengelig på www.legeforeningen.no/lupin og er åpent for alle.

Må være lav terskel for å melde fra om feil

– Legeforeningen ønsker at melding om uønskede hendelser skal oppfattes som en positiv handling med det mål å øke pasientsikkerheten, men det forutsetter at man har et system hvor den som melder vet at meldingen ikke knyttes opp mot sanksjoner, sier Legeforeningens president i en kommentar til at Forbrukerrådet vil ha anonym varsling av uheldige hendelser. Forbrukerrådet foreslår dette i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet. De foreslår også å flytte hele meldesystemet fra Helsetilsynet over til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet.

– Dette kan være veien å gå også i Norge. Pasientsikkerhet er noe vi hele tiden har på dagsordenen, sier Janbu. – Legeforeningen har et eget pasientsikkerhetsutvalg som har utarbeidet en egen handlingsplan for pasientsikkerhet.

Se handlingsplanen her: www.legeforeningen.no/id/146188.0

Krever effektive systemer for å dokumentere anklager om tortur

Spørsmålet om hvordan man skal fremme og institusjonalisere rettsmedisinsk dokumentasjon av påståtte tilfeller av tortur ble diskutert av et panel av anerkjente eksperter som var samlet i Geneve i mars i forbindelse med den 13. ordinære sesjon av FNs menneskerettighetsråd. Panelet ble ledet av FNs spesialrapportør på tortur, professor Manfred Nowak.

I panelet satt bl.a. Marija Definis-Gojanovic, medlem av FNs underkomité for forebygging av tortur, representanter fra den tyrkiske og danske legeforeningen og det akademiske miljøet.

– Vi vil undersøke hva landene kan gjøre for å oppfylle sine forpliktelser til å forhindre tortur og undersøke alle påstander om tortur, sa Dr Özkalipci Önder, rettsmedisinske ekspert ved International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) som sammen med Verdens legeorganisasjon (World Medical Association – WMA) var ansvarlige for arrangementet.

Les mer: www.wma.net/en/40news/20archives/2010/2010_02

Akademikerne vil skjerme forskning

Akademikernes leder Knut Aarbakke sier til Klassekampen at forskning og utdanning må spares for kutt når regjeringen skal diskutere nye budsjetter. Midlene til universiteter og høyskoler må økes med minst fem prosent til neste år. – Regjeringen må tørre å prioritere, sier Aarbakke.

Les mer: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=50086

Anbefalte artikler