Minneord

Artikkel

Egil Willumsen (f. 6.4. 1929) døde 1. februar 2010 etter lengre tids sykdom. Han avla medisinsk embetseksamen ved Universitetet i Bergen i 1956 og arbeidet deretter innenfor psykiatri og som distriktslege flere steder i landet før han ble assisterende fylkeslege i Rogaland i 1968. Deretter var han fylkeslege i Sør-Trøndelag i perioden 1974 – 78, da han ble utnevnt til medisinalråd i det gamle Helsedirektoratet, ledet av helsedirektør Torbjørn Mork. I det embetet ble han til 1985, da han tiltrådte som fylkeslege i Rogaland, der han tjenestegjorde til han ble pensjonist i 1994. Gjennom sin embetsgjerning deltok han ofte i utrednings- og utviklingsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt gjennom Norad og WHO.

Egil Willumsen var dessuten i en årrekke tillitsvalgt for leger i offentlige stillinger, blant annet som styremedlem og leder av Offentlige legers landsforening i en tiårsperiode.

Gjennom sin mangfoldige karriere hadde han opparbeidet grundig kjennskap til både de formelle og uformelle sidene ved styringen av helsetjenesten. Dette var kunnskap som han med iver og glede delte med sine medarbeidere. Han var en god leder som ikke minst lot yngre arbeidstakere få rom til å prøve seg, samtidig som han ga dem omsorgsfull veiledning.

Arbeidet hans var preget av en tydelig verdiforankring. I uhøytidelige samtaler kunne han gjerne omtale seg som en av de siste «evangelistene». Han sto helt klart i den velferdspolitiske tradisjonen etter helsedirektør Karl Evang. Dette kom tydelig til syne ved at han la avgjørende vekt på forhold som likhet i tjenesteytelsen, solidarisk finansiering av tjenestene, et sterkt helsefaglig grunnlag og ikke minst sterk statlig styring av helsetjenesten.

Han var gjennomgående skeptisk til ordninger som kunne bli svekket av varierende lokale økonomiske rammer eller vilkårlige, kortsiktige vedtak. Derfor var han en ivrig talsmann for å sikre befolkningens og pasientenes rettigheter gjennom lovgivningen. Han var en av de første som tok til orde for en lov om pasientrettigheter.

Som pensjonist fortsatte han sitt store engasjement for utviklingen av gode helsetjenester gjennom aktivt politisk virke. Da var han i to perioder medlem både av fylkestinget og av bystyret i Stavanger.

Egil Willumsen etterlater seg ektefellen Kirsten, barna Ragnhild, Nina og Egil med ektefeller og ti barnebarn. Vår medfølelse er hos disse ved hans bortgang.

Anbefalte artikler