Ny rekvisisjonspraksis for pasientreiser

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Det er positivt at administrative arbeidsprosesser knyttet til rekvisisjonspraksisen for pasientreiser søkes forenklet og forkortet, mener Legeforeningen.

Legeforeningen er positiv til ny rekvisisjonspraksis for pasientreiser. Illustrasjonsfoto Colourbox

– Bedre og mer effektiv organsiering kan motvirke at legenes rekvisisjonsarbeid stjeler tid fra klinisk og annet pasientrettet arbeid, skriver foreningen i en høringsuttalelse til Nasjonalt prosjekt for pasientreiser.

Legeforeningen forventer at et nytt system for rekvirering av pasientreiser må være tidsbesparende, enkelt og sikre at formidlingen av informasjon til transportører er så effektiv at pasienter sikres transport til rett tid innen ordningen blir iverksatt. Finansiering av nødvendige tilpasninger i legenes datasystem samt informasjon til alle berørte, herunder pasienter, må også på plass.

Legeforeningen skriver i høringsuttalelsen at man har forståelse for de faglige og forvaltningsmessige grunnene til å innføre ny rekvisisjonspraksis, hovedsakelig basert på elektronisk rekvisisjon. Ordningen vil for myndighetenes del være verdifull, både ut fra administrasjonshensyn og ut fra det finansielle aspektet, samt at den vil gi bedre kontrollmuligheter enn dagens system.

Men foreningen gir samtidig uttrykk for bekymring for at den nye rekvisisjonspraksisen i realiteten vil kunne medføre økt tidsbruk for privatpraktiserende leger og medarbeidere i slike praksiser. Hensiktsmessig ressursbruk tilsier at legene bare skal bruke tid på spørsmål der deres medisinske vurdering er nødvendig. God pilotering er uansett nødvendig innen ordningen kan iverksettes nasjonalt.

Les høringsuttalelsen her: www.legeforeningen.no/asset/46339/1/46339_1.doc

Anbefalte artikler