Artikkel

Navneendring

Norsk forening for maxillofacial kirurgi har fremmet forslag om å endre navnet på spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer til maxillofacial kirurgi. Begrunnelsen er at navnet ikke er dekkende for innholdet i dagens medisinske spesialitet. Forslaget om navneendring ble behandlet av landstyret 2009. Landsstyret så behov for at det gjennomføres et utredningsarbeid om grenseoppgang mellom spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer og tilgrensende spesialiteter før videre behandling av spørsmålet om navneendring.

Norsk forening for maxillofacial kirurgi, Norsk forening for otorhinolaryngologi, hode- og halskirurgi og Norsk plastikkirurgisk forening har foreslått representanter til en arbeidsgruppe bestående av én representant fra hver av foreningene. Per Skjelbred (leder), Harriet Akre og Hans Christian Sylvester-Jensen er oppnevnt.

Arbeidsgruppen mandat er å utrede grenseoppgang mellom spesialitetene kjevekirurgi og munnhulesykdommer, øre-nese-halssykdommer og plastikkirurgi. Ut fra konklusjonene av utredningsarbeidet skal det vurderes om spesialiteten kjevekirurgi og munnhulesykdommer kan gis navnet maxillofacial kirurgi.

Senter for allmennmedisinsk kvalitet

Legeforeningen har med bakgrunn i statusrapporten Tillit – Trygghet – Tilgjengelighet. Styrking av allmennmedisin og fastlegeordning frem mot år 2020 funnet grunnlag for å utrede mulighet for etablering av et senter for allmennmedisinsk kvalitet – SAK. Senteret skal kunne drifte et nasjonalt kvalitetssystem inkludert pasientsikkerhet i allmennmedisin, understøtte lokalt kvalitetsarbeid, samt representere kvalitetsledelse for norsk allmennpraksis, herunder yte praksisstøtte ved utvikling av verktøy og utdanne kvalitetsveiledere. Trond Egil Hansen (leder) og Kirsten Toft, begge sentralstyret, Gisle Roksund, leder av Norsk forening for allmennmedisin og Janecke Thesen, allmennlege og prosjektleder for prosjekt 2 om innhold i SAK er oppnevnt til en arbeidsgruppe som skal utrede og fremme forslag til utforming, og forankring av SAK, utrede alternativer til finansiering av senteret og se på muligheter for samarbeid og grensesnitt mot myndighetsorganer og andre etablerte ordninger for kvalitetsutvikling. Forslag til rapport skal legges frem for sentralstyret i juni 2010.

Anbefalte artikler