KUNNGJØRINGER

Artikkel

Endring av kurskravet i lungesykdommer

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at dagens sju kurs for spesialiteten lungesykdommer skal erstattes av fem nye obligatoriske kurs som samlet skal dekke sentrale deler av lungefaget. Det totale kurstimetallet for spesialiteten er uendret på 150 timer, herav 135 timer obligatoriske kurs og 15 timer valgfrie kurs.

Kurskravet i spesialiteten lungesykdommer endres og får følgende ordlyd:

Kurskrav gjeldende fra 1.1. 2014

150 timer, herav følgende obligatoriske kurs:

– Klinisk respirasjonsfysiologi: 25 timer

– Kreft i respirasjonsorganene : 20 timer

– Praktiske prosedyrer i lungemedisin: 25 timer

– Intensivmedisin for lungeleger: 30 timer

– Sjeldne lungesykdommer : 35 timer

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

Det nye kurskravet blir obligatorisk fra 1.1.2014. Det gis anledning til å søke om spesialistgodkjenning i lungesykdommer på bakgrunn av gamle kurskrav, nye kurskrav eller en kombinasjon av disse, i en overgangsperiode frem til 1.1. 2014.

Ved søknad om godkjenning på bakgrunn av en kombinasjon av gamle og nye kurs, vil det bli foretatt en individuell vurdering av om kursutdanningen ivaretar en tilstrekkelig bredde innen fagfeltet lungemedisin.

Sykehuset Innlandet, Gjøvik er godkjent som utdanningsinstitusjon i geriatri

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en samlet vurdering grunnlag for å godkjenne Sykehuset Innlandet HF som utdanningsinstitusjon for LIS i geriatri, gruppe II, ved Divisjon Gjøvik, indremedisin.

Vedtaket gjelder fra 5.2. 2010.

Anbefalte artikler