FRA SENTRALSTYRET

Artikkel

Oppnevninger

Nasjonal nemnd for overdragelse av praksis

Espen Møller-Hansen er oppnevnt som nytt medlem i Nasjonal nemnd for kjøp og salg av allmennlegepraksis frem til 30.6. 2010.

Arbeidsgruppe kvalitetskrav cervixprøver

Overlege dr.med. Olav Vintermyr, Haukeland universitetssykehus er oppnevnt som Legeforeningens representant i Helsedirektoratets arbeidsgruppe for utredning av fremtidige kvalitetskrav for analyse av cervixprøver. Arbeidsgruppen er etablert som et ledd i direktoratets oppfølging overfor rådgivningsgruppen for masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Nye spesialitetskomiteer

Sentralstyret oppnevner spesialitetskomiteer i tråd med innkomne forslag for perioden 1.1. 2010–31.12. 1013. De nye spesialitetskomiteene bes om å overta funksjonen fra forrige komité så snart det praktisk lar seg ordne i den enkelte komité. I de tilfeller der forslag til nye spesialitetskomiteer mangler helt eller delvis, er presidenten gitt fullmakt til å oppnevne komité i tråd med de forslag som etter hvert mottas i sekretariatet.

Utdanningsfond I

Fondsutvalget for Legeforeningens fond til videre- og etterutdanning av leger (Utdanningsfond I) oppnevnes for en periode på fire år. Ett medlem med varamedlem oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). De øvrige oppnevnes av sentralstyret. For perioden 1.1. 2010–31.12. 2013 er følgende medlemmer oppnevnt: Bjørg N. Sørensen (leder), Jon Haakon Malmer-Høvik (Ylf), vara: Marie Skontorp (Ylf), Bente Bjørnhaug Pedersen (Af), vara: Tone Dorthe Sletten (Af), Bjørn Halvorsen (Of), vara: Helge Haarstad (Of), Kirsti Ytrehus (LVS), vara: Anne Spurkland (LVS), Ole Johan Bakke (LSA), vara: Gunnar Tellnes (LSA), Niels Chr. Stenklev med vara: Ingrid Os (De medisinske fakultetene). Representanter for HOD oppnevnes senere.

Nasjonalt råd

Det er fremmet forslag på endret representasjon for Legeforeningen i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling. Følgende er foreslått: Ole Edvard Strand med vara Frantz Leonard Nilsen, Kjell Vikenes med vara Tom Guldhav og Tone Kaldestad som nytt varamedlem for Hege Gjessing.

Anbefalte artikler