()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Endring av forretningsorden for landsstyremøtet

  Endring av forretningsorden for landsstyremøtet

  På landsstyremøtene har det de senere årene vært en tendens til at stadig flere søker om permisjon for deler av møtet. Det har vært etterlyst klarere regler for innvilgelse av permisjon og det er utarbeidet forslag til endring av forretningsordenen som vanligvis vedtas på hvert landstyremøte. Forslaget til endringer i forretningsordenen for landsstyremøtet i 2010 er sendt på høring i avdelingene med høringsfrist 1.3. 2010.

  Fordeling av midler mellom regionsutvalgene

  Fordeling av midler mellom regionsutvalgene

  Landsstyret bevilget inntil kr 1 600 000 til regionsutvalgene i 2010. Sentralstyret har nå fordelt midlene. Det legges opp til en gradvis utjevning med sikte på å oppnå en andelsmessig lik fordeling av budsjettmidler mellom regionsutvalgene.

  Spesialitetsrådets PM

  Spesialitetsrådets PM

  Spesialitetsrådet har, i tråd med tidligere tradisjon, utarbeidet sitt PM (pro memoria) ved avslutningen av rådets arbeid i fireårsperioden 2006–09. Rådets PM er en statusrapport over viktige spørsmål som har vært behandlet i rådet, samt forslag til ytterligere utvikling av legers videre- og etterutdanning.

  Statusrapport 2010 på høring

  Statusrapport 2010 på høring

  Sekretariatet har i samarbeid med referansegruppen utarbeidet utkast til statusrapport 2010 Belastninger i tidlige livsfaser. Utkastet er sendt på høring til organisasjonsleddene.

  Prosjekt stillingsstruktur

  Prosjekt stillingsstruktur

  Systemet for legestillinger og fordeling oppleves som uhensiktsmessig så vel av arbeidsgiversiden som av Legeforeningens medlemmer da den begrenser arbeidsgivers behov for fleksibilitet. Systemet bidrar til økt bruk av midlertidige stillinger, noe som igjen virker negativt i forhold til å oppnå forutsigbare arbeidsforhold i sykehus med gode vilkår for arbeidsmiljø og inkluderende arbeidsliv. Legeforeningen vil arbeide for at legefordelingssystemet/systemet med tildeling av legehjemler opphører, herunder som grunnlag for det videre arbeidet med prosjekt stillingsstruktur.

  Les referat fra sentralstyremøtene her: www.legeforeningen.no/id/56803.0

  Legeforeningens representasjon i UEMS

  Legeforeningens representasjon i UEMS

  Legeforeningens representant i Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS) har tradisjonelt vært lederen av spesialitetsrådet. Det har vært skifte i dette vervet, og Kristin Bjørnland overtar som ny representant i UEMS etter Frank Andersen.

  Felles tildelingskomité for to legater

  Felles tildelingskomité for to legater

  Sentralstyret har i henhold til vedtektene og tildelingsreglene for Trelasthandler A. Delphin og hustrus legat til bekjempelse av astmatisk bronkitt og Johan Selmer Kvanes legat til forskning og bekjempelse av sukkersyke oppnevnt en felles tildelingskomité for de to legatene. For perioden 1.1. 2010–31.12. 2013 oppnevnes spesialist i lungemedisin May Brit Lund, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet (leder), Svein Høegh Henrichsen, spesialist i allmennmedisin, Oslo og Bård Forsdal, spesialist i barnemedisin, Universitetet i Nord-Norge (UNN). Varamedlemmer er Bente Kilhovd, Oslo universitetssykehus, Ullevål og Johan Svartberg, spesialist i endokrinologi, UNN.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media