()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Endringer i sentralstyrets møteplan

  Endringer i sentralstyrets møteplan

  Sentralstyrets møteplan for 2010 er justert med følgende endringer: Mandag 15.2. 2010 kl 9 og mandag 15.11. 2010 kl 9. Dialogkonferanse om ledelse avholdes tirsdag 16.11. 2010 innenfor tidsrommet 9–15. Legeforeningens lederseminar avholdes fra kl 16 samme dag med fortsettelse onsdag 17.11. til kl 16.

  Tidsskriftets redaksjonskomité

  Tidsskriftets redaksjonskomité

  Kristoffer Lassen er oppnevnt som nytt medlem av Tidsskriftets redaksjonskomité fra 1.1. 2010 til 31.12. 2013. Ola Dale og Baard-Christian Schem er gjenvalgt som medlemmer for samme tidsrom. Redaksjonskomiteen har følgende sammensetning: Guri Rørtveit (leder), Baard-Christian Schem, Ola Dale, Annetine Staff, Karl Otto Nakken, Kristoffer Lassen, generalsekretær Geir Riise (ex officio) og sentralstyremedlem Cecilie Risøe.

  Statusrapport 2011

  Statusrapport 2011

  Statusrapportene er viktige policydokumenter for Legeforeningen, både fordi de angir en problemforståelse og tiltak innenfor et gitt område, men også fordi arbeidet med rapportene innebærer en prosess hvor medlemmene synspunkter løftes frem – gjennom høringer, bruk av referansegruppe og behandling i et representativt styre. Det er sendt en forespørsel til organisasjonsleddene der de bes foreslå tema for Legeforeningens statusrapport i 2011.

  Nytt turnusråd

  Nytt turnusråd

  Sentralstyret har oppnevnt følgende representanter til Legeforeningens turnusråd for perioden 1.1. 2010–31.12. 2011:

  Anders Nordby, Yngre legers forening (Ylf), vara Odd Bjørn Salte og Sara Margrete B. Keim (Ylf), vara Anja Fog Heen. Inge Glambek, Overlegeforeningen, Stian Lobben, Allmennlegeforeningen, vara Ståle Onsgård Sagabråten og Ellen B. Pedersen, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid. Ingebjørn Bleie med vara Usman Ahmad Mushtaq og Kjersti Elisabeth Styren med vara Ole Christian Normann representerer Norsk medisinstudentforening (Nmf). Inge Glambek ble oppnevnt som ny leder av turnusrådet. Representant fra de medisinske fakultetene foreligger ikke.

  Legeforeningens turnusråd trådte i funksjon 1.1. 1992 og består av åtte medlemmer med personlige varamedlemmer.

  Nytt spesialitetsråd

  Nytt spesialitetsråd

  Sentralstyret har oppnevnt nytt spesialitetsråd for perioden 1.1. 2010–31.12. 2013 basert på forslag fra yrkesforeningene, de fagmedisinske foreningene, de medisinske fakultetene, Helsedirektoratet, Statens helsetilsyn og Norsk pasientforening. Det nye rådet består av Kristin Bjørnland (Oslo), leder og Einar K. Kristoffersen (Bergen), nestleder. Øvrige medlemmer med varamedlemmer er: Kjell Nordby (Molde), vara Bjørn Hilt (Trondheim), Inger Sofie Samdal Vik (Oslo), vara Kjell Salvesen (Trondheim), Ragnhild Vik (Molde), vara Simon Wilkinson (Oslo), Maja-Lisa Løchen (Tromsø), vara Kjell Vikenes (Bergen), Arild Egge (Oslo), vara Anne Sofie Larsen (Fredrikstad) og Hege Gjessing (Oslo), vara Tone Kaldestad (Oslo). Ingrid Os med vara Trond Buanes, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Nils Erik Gilhus med vara Eyvind Rødahl, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Erik Solligård med vara Petter Aadahl, Det medisinske fakultet, NTNU og Øivind Irtun med vara Hans Nossent, Det medisinske fakultet, Universitetet i Tromsø. Fra Helsedirektoratet er oppnevnt Cecilie Daae med vara Jon Hilmar Iversen, fra Statens helsetilsyn Aud Nordal med vara Anne Berit Gunbjørud og fra Norsk pasientforening Guro Birkeland med vara Unni Veirød.

  Kommunenes Sentralforbund (KS) har ikke vært representert i spesialitetsrådet de to foregående periodene og har foreløpig ikke fremmet noe forslag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media