FRA SENTRALSTYRET

Artikkel

Fordeling av midler til organisasjonsleddene

I samsvar med budsjettvedtak i landstyret 2009 har sentralstyret fordelt midler til yrkes- og lokalforeninger og til fagmedisinske foreninger etter søknader om tilskudd til dekning av spesielle oppgaver av varig karakter og/eller kostnadskrevende drift for 2010. Oversikt over fordelingen er tilgjengelig i referat fra sentralstyrets møte 21.10 2009: www.legeforeningen.no/id/157263.0

Skal utrede økonomiske modeller

Sentralstyret har nedsatt en arbeidsgruppe for utredning av økonomiske modeller for fordeling av kontingentmidler i Legeforeningen. Arbeidsgruppen skal bestå av Arne Refsum, Hege Gjessing, Trond Egil Hansen, Cecilie Risøe og Kirsten Toft. Generalsekretæren leder arbeidsgruppens arbeid.

Alders- og sykehjemsmedisin som kompetanseområde

Norsk forening for allmennmedisin, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Norsk indremedisinsk forening, Norsk geriatrisk forening, Norsk psykiatrisk forening og Norsk nevrologisk forening bes fremme forslag på to representanter, en mann og en kvinne, til en arbeidsgruppe som skal ha som mandat å utrede forslag om etablering av kompetanseområder i alders- og sykehjemsmedisin, herunder funksjon og virkeområde, kompetanseområdets plass i helsetjenesten og behov for leger med kompetanse i alders- og sykehjemsmedisin. Sentralstyret nedsetter utvalget med én representant fra hver forening i et senere møte.

Oppnevninger

Sentralstyret har oppnevnt nye representanter til forhandlingsutvalgene for perioden 1.9. 2009–31.8. 2011. Presidenten er gitt fullmakt til å supplere utvalgene, og til å oppnevne nye representanter hvis det blir behov for utskiftinger i perioden. Fullstendig oversikt med vararepresentanter er tilgjengelig i sentralstyrereferatet fra 21.10. 2009 på www.legeforeningen.no/id/157263.0

Forhandlingsutvalg stat

Amund Gulsvik, Leger i vitenskapelige stillinger (LVS), Ernst Horgen, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA), Hege Gjessing, Yngre legers forening (Ylf) og Arne Laudal Refsum, Overlegeforeningen (Of).

Forhandlingsutvalg KS/Oslo kommune

Siri Skøyen Seterselv (Oslo legeforening), Hege Gjessing (Ylf), Ole Johan Bakke (LSA), Ståle Onsgård Sagabråten, Allmennlegeforeningen (Af) og Arne Laudal Refsum (Of).

Forhandlingsutvalg Spekter

Arne Laudal Refsum og Jon Helle (Of), Hege Gjessing og Johan Torgersen (Ylf). Observatør: Trond Egil Hansen (Af).

Forhandlingsutvalg HSH-HUK

Arild Hagesveen (Ylf) og Arne Laudal Refsum (Of).

Tariffutvalget for privat praksis

Torunn Janbu, leder, Trond Egil Hansen (Af), nestleder, Kari Sollien (Af), Bjørn Nordang (Af), Synnøve Bratlie, Privatpraktiserende spesialisters landsforening (PSL), Ove Andreas Mortensen (PSL), Ernst Horgen (LSA), Arne Laudal Refsum (Of), Hege Gjessing (Ylf). I tillegg deltar representanter for sekretariatet.

Styret for premiereguleringsfondet

Trond Egil Hansen, Kari Sollien, Vibeke Birkeland og Sissel Overn er oppnevnt som medlemmer av styret i premiereguleringsfondet for dekning av kostnader for leger som har kostnader knyttet til regulering av pensjonsrettigheter for tidligere kommunalt ansatte. Arne Laudal Refsum, sentralstyret, er oppnevnt som femte styremedlem.

Sentralstyrets medlem i Tidsskriftets redaksjonskomité

Cecilie Risøe er oppnevnt som sentralstyrets representant i Tidsskriftets redaksjonskomité for resten av sentralstyreperioden frem til 31.8. 2011.

Nye og gjenvalgte ledere i yrkesforeningene

Allmennlegeforeningen og Foreningen for leger i vitenskapelige valgte nye ledere på sine årsmøter, mens de øvrige yrkesforeningene gjenvalgte sine ledere. Yrkesforeningene ledes de to nærmeste årene av følgende:

Allmennlegeforeningen (Af)

Trond Egil Hansen (ny)

Overlegeforeningen (Of)

Arne Laudal Refsum

Yngre legers forening (Ylf)

Hege Gjessing

Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA)

Ernst Horgen

Norsk forening for arbeidsmedisin (Namf)

Kristian Vetlesen

Praktiserende Spesialisters forening (PSL)

Synnøve Bratlie

Foreningen for leger i vitenskapelige stillinger (LVS)

Amund Gulsvik (ny)

Fullstendig oversikt over de nye styrene finnes på: www.legeforeningen.no/id/17016

Anbefalte artikler