Artikkel

Leger forbyr flaskevann

Nordland Legeforening har bestemt å boikotte flaskevann på alle møter og kurs. Men inntil videre er det greit å servere annen type mineralvann. – Vi skal begrense bruken og forhåpentligvis komme ned mot null etterhvert, sier leder Margit Steinholt i Nordland legeforening.

Seminar for fagmedisinske foreninger

Faglig utvikling, forskning og videre utvikling av de fagmedisinske foreningene er tema når de fagmedisinske foreningene møtes på Gardermoen 24. og 25.11. 2009.

Ny målbeskrivelse i anestesiologi

Den nye målbeskrivelsen er revidert og er  tilgjengelig på Legeforeningens nettsider for anestesiologi: www.legeforeningen.no/id/56768.0

Revisjon av særavtalen for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner

Forsvarsdepartementet har sagt opp særavtalen for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner med utløp 31.12. 2009. Det er ikke fastsatt datoer for reforhandling av avtalen. Presidenten gis fullmakt til å utpeke forhandlingsdelegasjon og til å slutte ny særavtale for tjenestegjøring i internasjonale operasjoner.

Nasjonalt meldingsløft

Legeforeningen har mottatt invitasjon fra Helsedirektoratet til å delta i en arbeidsgruppe som skal uforme prosjektbeskrivelse for Kommuneprosjektet, et delprosjekt under satsingen Nasjonalt meldingsløft. Presidenten er gitt fullmakt til å oppnevne representant etter forslag fra Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) og Allmennlegeforeningen. Utgiftene forutsettes dekket av prosjektet.

Foreslår språkkrav ved påmelding til turnus

Norsk medisinstudentforening (Nmf) har fremmet forslag til forbedringer av opptakssystemet til turnustjenesten. Nmf foreslår at det innføres språkkrav i forbindelse med påmelding til norsk turnustjeneste, at arbeidsavtale blir inngått like etter tildeling, og dernest at turnuslegevikariater blir gjort tellende i turnustjenesten. Forslagene er foranlediget av det økende antall påmeldinger til turnustjenesten og mangel på et tilstrekkelig antall turnusplasser. Sekretariatet vil ta initiativ til et møte med Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH) for å drøfte tidspunktet for vurdering av språkkrav og mulighetene for å inngå en skriftlig arbeidsavtale allerede ved ansettelse. Legeforeningen vil samtidig drøfte mulighetene til å benytte ledige turnuslegevikariater i den ordinære turnustjenesten for leger.

Anbefalte artikler