KUNNGJØRINGER

Artikkel

Kurs i fysikalsk medisin på Røros

Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin holder sitt årlige kurs i fysikalsk medisin 8.–12.2. 2010. I år holdes kurset for første gang på Røros Hotell. Kurset tar for seg lidelser i nakke og overekstremiteter, og vil bestå av forelesninger, praktiske demonstrasjoner og undersøkelser under veiledning av manuelle fysioterapeuter og spesialister i fysikalsk medisin. Kurset er søkt godkjent med ca. 30 timer til spesialiteten allmennmedisin. Det er sendt elektronisk invitasjon til medlemmene i begge foreningene med lenke til program og online påmeldingsskjema på foreningenes hjemmesider. Påmeldingsfrist er 30.11. 2009. Spørsmål om påmelding kan rettes til e-post: fysmed@congrex.no eller telefon: 22 56 19 30.

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet truffet slikt vedtak:

Helsedirektoratet finner etter en konkret og helhetlig vurdering grunnlag for å godkjenne Haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus som utdanningsinstitusjon for LIS i hud- og veneriske sykdommer gruppe II, for inntil 1 års tellende tjeneste

Vedtaket gjelder fra 15.10. 2009.

Endring av spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt å utvide listen over relevante spesialiteter under punkt 2 i spesialistreglene for spesialiteten fysikalsk medisin og rehabilitering med spesialitetene radiologi, anestesiologi og fødselshjelp og kvinnesykdommer. Listen over relevante spesialiteter er lagt i en ny merknad til punkt 2. Kravet om ett års tjeneste i minst én relevant spesialitet er uendret.

Reglenes punkt 2 og den nye merknaden har fått slik ordlyd:

«2. Ett års tjeneste i minst én relevant spesialitet, minst seks måneders tjeneste i hver.

Merknad til pkt. 2:

Med relevant spesialitet menes generell kirurgi (med grenspesialitetene), ortopedisk kirurgi, nevrokirurgi, indremedisin (med grenspesialitetene), revmatologi, nevrologi, psykiatri, radiologi, anestesiologi og fødselshjelp og kvinnesykdommer.»

Endringene er gitt umiddelbar ikrafttreden.

Anbefalte artikler