Akademikerne med policynotat om helse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  – Vi ønsker å bidra til utviklingen av en bedre folkehelse og helsetjeneste – for alle. Gjennom bredden i våre medlemsforeninger kan vi bidra med tverrfaglig kunnskap, mener Akademikerne.

  God helse er viktig for den enkelte, og er landets viktigste samfunnsgode. Den offentlige helsetjenesten angår oss alle og er en av de viktigste bærebjelkene i det norske velferdssamfunnet. Alle land det er naturlig å sammenlikne seg med gjør endringer – ingen har funnet det «perfekte» system. For å få til nødvendige endringer, må vi derfor ha profesjonell kunnskap, organisasjonskunnskap, brukerkunnskap og økonomi- og finansieringssystemer, heter det i notatet.

  Policynotatet er inndelt i tre hovedområder: God folkehelse, bedre helsetjeneste og kompetanse.

  Akademikerne mener at ressursinnsatsen i større grad må rettes mot å forebygge sykdom og dårlig helse. Strukturelle og sektorovergripende tiltak på samfunnsnivå må være det primære i det forebyggende og helsefremmende arbeidet, og forskning på effekten av forebyggende og helsefremmende tiltak må styrkes.

  Akademikerne mener også at tydeligere ansvarsdeling i en sammenhengende behandlingskjede er det viktigste tiltaket for å bedre samhandlingen i helsetjenesten. Kommunehelsetjenesten må organiseres i større enheter med tilstrekkelig befolkningsgrunnlag for å kunne gi et bredt og omfattende helsetilbud og tjenestebehovet for store pasientgrupper med sammensatte og langvarige behov bør i større grad ivaretas av kommunehelsetjenesten

  Større sykehus må opprette ressursbaser eller serviceenheter som understøtter de kliniske avdelingene i arbeidet med å forbedre pasientflyten, og det må snarest etableres et nasjonalt helsenett.

  Akademikerne er opptatt av kompetanse. – Helsetjenester er ikke industribedrifter, men kompetansevirksomhet, og de må organiseres, utvikles og ledes deretter, heter det i notatet. Akademikerne ønsker å utvikle ledelsesmodeller for kompetansevirksomheter. – Skal helsetjenesten stå rustet til å møte fremtidens problemer må fagfolks kompetanse fornyes og videreutvikles, heter det.

  Betydningen av ferdigheter i samspill vil øke mellom helsepersonell, pasienter og pårørende. Satsing på medisinsk forskning og helsetjenesteforskning er en forutsetning for fremtidens kvalitet på diagnostikk og behandling, mener Akademikerne.

  Les policynotatet: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=46016

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media