Revidert særavtale for leger ansatt i NAV

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen og Arbeids- og velferdsdirektoratet er blitt enige om revisjon av særavtalen for leger ansatt i NAV.

Avtalen som gjelder for perioden 1.5. 2009–30.4. 2011, innebærer at satsene for praksiskompensasjon blir økt med 2,75 %. Avtalen skal også gjelde for leger som utøver medisinsk rådgivning overfor NAV, selv om disse er ansatt i andre stillingskoder.

Partene kom til enighet om at det skal være adgang til å tilstå praksiskompensasjon også til leger som driver selvstendig næringsdrift uten avtale med kommune eller regionalt helseforetak, men da etter individuell avtale. Vilkåret for å motta praksiskompensasjon er at legen er næringsdrivende, dvs. at eksempelvis fastleger som ikke har kostnader knyttet til drift av praksis, heller ikke skal motta praksiskompensasjon. Dette punktet er nå tydelig presisert i avtalen.

Den siste endringen var av ren tekstlig karakter i det man i § 4.3 siste ledd skiftet ut ordet «tilsvarende» med «forholdsmessig» for at teksten skal gi uttrykk for partenes intensjon med punktet. Endringen er ikke ment å innebære noen innholdsmessig endring.

Den nye avtalen er publisert på Legeforeningens nettsider: www.legeforeningen.no/id/85832.0

Anbefalte artikler