Legeforeningen er positiv til LAR-forskrift

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Forskriften kan bidra til at flere får behandling uavhengig av bosted og alder, sier Legeforeningens president Torunn Janbu.

LAR-behandlingen bør baseres på de roller og den ordning som i dag eksisterer. Illustrasjonsfoto Colourbox

– Det er positivt at det foreslås en forskrift som skal normalisere og senke terskelen for LAR (legemiddelassistert rehabilitering) sammenliknet med dagens praksis, men ansvaret må klargjøres, sier Janbu. – Svakheten ved forslaget er fordelingen av oppgaver og ansvar mellom nivåene. Dette skiller seg fra alle andre behandlingsformer i norsk helsevesen og det som følger av helselovgivningen for øvrig, sier Legeforeningens president.

Myndighetene har sendt en forskrift på høring for å klargjøre regelverket med hensyn til legemiddelassistert rehabilitering, og at det gjennom nye regler er et mål å fjerne regionale forskjeller med hensyn til bl.a. ventetid, medikamentbruk og praktisering av gjeldende retningslinjer som eksisterer i dag.

Legeforeningen har i sin høringsuttalelse om LAR-forskrift og LAR-retningslinjer gitt uttrykk for at foreningen ikke ønsker all reell beslutningsmakt i LAR-behandlingen lagt til spesialisthelsetjenesten ved at all allmennlegebehandling i LAR-sammenheng skal skje «på delegasjon» fra LAR-sentrene.

Begge nivåer er ansvarlig

Helse- og omsorgsdepartementet har i utkastet til LAR-forskrift foreslått at spesialisthelsetjenesten beslutter oppstart og avvikling av legemiddelassistert rehabilitering og at gjennomføringen av behandlingsopplegget, herunder rekvirering av legemidler til bruk i legemiddelassistert rehabilitering, kan delegeres til oppfølgende lege i primærhelsetjenesten. I høringsnotatet understrekes det at dette innebærer at spesialisthelsetjenesten skal ha et overordnet faglig ansvar for substitusjonsbehandlingen selv om pasienten i praksis er fulgt opp av primærhelsetjenesten.

– Legeforeningen har motsatt seg dette forslaget og har i sin høringsuttalelse bl.a. påpekt at allmennlegen og spesialisthelsetjenesten i alle andre sammenhenger samhandler som likeverdige partnere, sier Torunn Janbu. – Arbeids- og ansvarsfordeling bestemmes ut fra kompetansen på de ulike nivåene. Begge nivåer er ansvarlig for egen praksis og uforsvarlig praksis kan bli gjenstand for klager og tilsyn/kontroll fra Helsetilsynet. Likeverdigheten mellom spesialist- og allmennhelsetjenesten oppfattes som helt sentral i samhandlingsreformen, og det fremsatte forslaget avviker fra denne intensjonen, legger hun til.

Likeverdig trekantsamarbeid

LAR-behandlingen bør baseres på de roller og den ordningen som i dag eksisterer, og det bør tilrettelegges for et likeverdig trekantsamarbeid mellom LAR-senter, allmennlege/fastlege og kommunal sosialtjeneste. Allmennlegen vil inngå i denne sammenhengen med sin kunnskap om pasienten og om LAR. Legeforeningen ber derfor departementet vurdere om det bør etableres et organ for overprøving ved alvorlig faglig uenighet.

– Vi støtter i utgangspunktet forslaget om at ikke-faglige grunner til å avslutte LAR-behandling bør bortfalle, sier Torunn Janbu. – Men det må fortsatt være adgang til å skrive ut pasienter fra LAR på bakgrunn av vold eller trusler fra pasienten overfor behandler, hjelpepersonell og deres familiemedlemmer. Dette bør fremgå klart av forskriften, påpeker hun.

Anbefalte artikler