()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Taushetsplikten er grunnleggende

  Taushetsplikten er grunnleggende

  Både pasienter og leger reagerer på at NAV insisterer på nødvendigheten av hemmelig innsyn i pasientjournaler. De reagerer på ordningen og mener den undergraver både personvern og tilliten mellom legen og pasienten. – Taushetsplikten er grunnleggende for det nødvendige tillitsforholdet mellom befolkningen og helsetjenesten, sier Torunn Janbu, i en kommentar. Hun stiller seg uforstående til at NAVs kontrollarbeide blir umulig hvis pasientene informeres først. NAVs begrunnelse er at dette skjer for å avsløre leger og pasienter som svindler med trygden. Derfor har NAV fått presisert sin rett til å innhente hele og uredigerte journaler uten å informere pasientene.

  Les mer: www.legeforeningen.no/id/155428.0

  Leder- og viderekvalifiseringsstipend høsten 2009

  Leder- og viderekvalifiseringsstipend høsten 2009

  Legeforeningens sentralstyre har for 2009 avsatt til sammen kr 300 000 i lederstipend eller viderekvalifisieringsstipend til leger. Stipendordningen er finansiert via Utdanningsfond I. Lederstipendet skal fortrinnsvis gå til yngre leger som ønsker å ta lederutdanning. For å kunne motta stipendet må utdanningen minst være 30 studiepoeng (10 vekttall).Det er en forutsetning for tildeling av stipend at ikke mottaker er omfattet av andre finansierte ledelsesordninger. Det kreves dokumentasjon på opptak og fullføring av studium, og mottaker plikter å avgi rapport om hva midlene er anvendt til. Stipendet må anvendes innen ett år fra tildelingstidspunkt.

  Hensikten med viderekvalifiseringsstipendiene er å viderekvalifisere leger innenfor de områdene de arbeider med i medisinsk utdanning som kan godkjennes i legers videre- og etterutdanning. Det tenkes i første rekke på leger som er tungt inne som undervisere i legers videre- og etterutdanning, og som ønsker å tilegne seg ny kunnskap ved studieopphold eller ved deltakelse på kurs/ konferanser i andre land. Fondsutvalget vil spesielt legge vekt på relevans og videreformidlingen av kunnskapen til leger under utdanning i Norge.

  Det kan søkes om stipend på inntil kr 25 000. De kan søkes som hel eller delvis støtte til deltakelse i kurs/konferanser som studieopphold ved institusjoner eller ved utprøving av nye pedagogiske metoder og evalueringsformer. Den som mottar stipend plikter å avgi regnskap og rapport om hva midlene er benyttet til.

  Søknadsfrist for høsten er 25. oktober 2009. Kortfattet søknad/prosjektbeskrivelse, bekreftelse på opptak ved søknad om lederstipend og kostnadsoversikt vedlegges søknadene som sendes til: Den norske legeforening, Seksjon for utdanning, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo.

  Stipendiene utlyses vår og høst.

  Meldeplikt til NPE for helprivat helsetjeneste

  Meldeplikt til NPE for helprivat helsetjeneste

  «Helprivat» helsetjeneste, dvs. virksomhet uten offentlig finansiering, har meldeplikt til Norsk pasientskadeerstatning (NPE) Etter utsending av forsikringsbevis og vilkår for ansvarsforsikring som tilbys gjennom medlemskapet i Legeforeningen, har Legeforeningen erfart at flere leger som driver såkalt «helprivat» virksomhet ikke er kjent med meldeplikten som trådde i kraft 1.1. 2009. Denne virksomheten kan være både på heltid eller deltid, f.eks. ved siden av praksis med offentlig finansiering

  NPE har på sine hjemmesider www.npe.no, informasjon om hvilke leger som faller innenfor de nye bestemmelsene. Legeforeningen har fått bekreftet fra NPE at det fremdeles er fullt mulig å registrere sin virksomhet til ordningen.

  Les mer: www.legeforeningen.no/id/155380.0

  Eldrebølgen krever aldersforskning

  Eldrebølgen krever aldersforskning

  – Eldres helse prioriteres ikke fordi ingen taler deres sak, sier Geir Selbæk, forskningsleder for alderspsykiatri på Sykehuset Innlandet til Vårt Land. Han mener at man må ha mer og bedre forskning for å få opp kvaliteten på eldreomsorgen. – Det er nå små tegn som tyder på at aldersforskning begynner å bli mer populært. Dette bekreftes av Morten Mowè, leder av Norsk geriatrisk forening.

  Les mer: www.legeforeningen.no/id/155484.0

  Egenandel ved refusjon fra Utdanningsfond III

  Egenandel ved refusjon fra Utdanningsfond III

  Fondsutvalget for Utdanningsfond III har med bakgrunn i den økonomiske situasjonen i fondet og ubalansen mellom inntekter og utgifter, vedtatt enkelte endringer i retningslinjene for refusjon. Endringene innebærer at det for kurs avholdt fra og med 1.10. 2009 innføres en egenandel på kr 500 pr kurs for alle søknader om refusjon fra fondet. Det gis således refusjon for legitimerte reise- og oppholdsutgifter utover kroner 500 per kurs. Videre er det bestemt at makssatsen for refusjon til godkjente spesialister, endres til kr 10 000 per år. Satsen gjelder uavhengig av antall kurs pr år.

  Se www.legeforeningen.no for fullstendige nye retningslinjer og søknadsskjema.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media