KUNNGJØRINGER 

Artikkel

Endring av merknad til spesialistreglene i nevrologi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt revidert liste over relevante kliniske avdelinger og medisinske laboratorier i merknad til punkt 1.b i spesialistreglene for spesialiteten nevrologi.

Merknaden endres og får følgende ordlyd: «Med relevant klinisk avdeling/spesialitet menes barnesykdommer, fysikalsk medisin og rehabilitering, indremedisin, klinisk nevrofysiologi, nevrokirurgi, ortopedi, barne- og ungdomspsykiatri, radiologi, anestesiologi, psykiatri, revmatologi, øre-nese-halssykdommer, øyesykdommer og tjeneste innen habilitering.

Med relevant medisinsk sykehuslaboratorium menes institusjon for medisinsk genetikk, laboratorium for medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, immunologi og transfusjonsmedisin, medisinsk mikrobiologi, nevrokjemi, nukleærmedisin, endokrinologi og nevromedisinske spesiallaboratorier.»

Endringen er gitt umiddelbar ikrafttreden.

Endrede prosedyrekrav for spesialiteten nevrologi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt endringer i prosedyrekravene for spesialiteten nevrologi.

Attestasjonsskjemaet som kreves vedlagt ved søknad om spesialistgodkjenning er revidert, og det har tilkommet spesifikke krav for den obligatoriske tjenesten i nevrokirurgi. Det nye attestasjonsskjemaet er gyldig umiddelbart og blir obligatorisk fra 1.1. 2013.

I en overgangsperiode t.o.m. 31.12. 2012 vil det også være anledning til å benytte det gamle attestasjonsskjemaet.

Endrede prosedyrekrav for spesialiteten nevrokirurgi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt endringer i prosedyrekravene for spesialiteten nevrokirurgi.

Operasjonslisten som kreves vedlagt ved søknad om spesialistgodkjenning er endret. I den nye operasjonslisten er det tilkommet spesifikke krav for den obligatoriske tjenesten i nevrologi. Den nye operasjonslisten er gyldig umiddelbart og blir obligatorisk fra 1.1.2013.

I en overgangsperiode t.o.m. 31.12. 2012 vil det også være anledning til å benytte den gamle operasjonslisten.

Endring av operasjonslisten i spesialiteten ortopedisk kirurgi

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at operasjonslisten for spesialiteten ortopedisk kirurgi endres. Endringene innebærer en tilpasning til de nye spesialistreglene som ble vedtatt i februar 2009. I de nye spesialistreglene i ortopedisk kirurgi er kravet om obligatorisk tjeneste i generell kirurgi fjernet og den totale utdanningstiden er redusert fra 6,5 til seks år.

I den nye operasjonslisten er kravet om 120 inngrep innen generell kirurgi fjernet, mens det totale kravet til antall inngrep for spesialiteten ortopedisk kirurgi er økt fra 620 til 700. Det er også foretatt justeringer av kravene til antall inngrep innenfor enkelte kategorier.

Den nye operasjonslisten er gjeldende umiddelbart, og blir obligatorisk fra 1.1. 2014.

Stengte nettsted

Sikkerhetsløsningen for innlogging til Min fastlege er endret etter at justisminister Knut Storberget ble vist hvor enkelt det var å stjele andres identitet. Nå må man bruke MinID, skriver NAV på sine nettsider.

Anbefalte artikler