Minneord

Artikkel

Jens Hugo Trumpy døde 22. juni 2009. Han ble født i Oslo 24. desember 1926. I 1952 ble han cand.med. ved Universitetet i Oslo og i 1963 spesialist i nevrologi. Han tok doktorgrad i 1971 ved Universitetet i Oslo og ble spesialist i nevrokirurgi i 1972.

Etter arbeid som distriktslege i Kautokeino og assistentlege i Bergen og Trondheim kom han tilbake til Oslo og Ullevål sykehus i 1967. Han arbeidet ved Nevrokirurgisk avdeling fra 1967 til 1986 da han, 60 år gammel, reiste til Tromsø og etablerte Nevrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han var avdelingsoverlege og avdelingsleder og ble den første professor i nevrokirurgi ved Universitetet i Tromsø.

Under vanskelige arbeidsforhold og i lange perioder som eneste spesialist bygde han opp en komplett nevrokirurgisk avdeling. Han la sterk vekt på tverrfaglig ledelse, aktiv pasientmedvirkning i beslutningsprosessene og åpenhet rundt all informasjon – prinsipper som senere kom til å stå sentralt i hele helsevesenet.

Trumpy forsto tidlig at hvis avdelingen skulle overleve, måtte han selv utdanne de nødvendige legespesialistene for fremtiden. I løpet av årene i Tromsø var han hovedansvarlig for utdanning av seks spesialister i nevrokirurgi. I denne perioden utdannet avdelingen flere spesialister enn alle de andre nevrokirurgiske avdelingene i landet til sammen. Trumpy etablerte også en betydelig forskningsvirksomhet i Tromsø, som til nå har resultert i seks medisinske doktorgrader og nærmere 100 vitenskapelige publikasjoner. Han fortsatte sitt vitenskapelige virke også etter at han ble pensjonist i 1998.

Trumpy var en dyktig nevrokirurg, en god veileder for yngre kolleger, en omsorgsfull lege for sine pasienter og en god kollega. Jens Hugo Trumpy vil bli dypt savnet i det nevrokirurgiske fagmiljøet. Vi vil minnes ham i takknemlighet for hva han har gjort for nevrokirurgien i Norge – og for Universitetssykehuset Nord-Norge i sær.

Anbefalte artikler