Artikkel

Ny helseforskningslov

Den nye loven, som trådte i kraft 1.7. 2009, skal sikre etisk helseforskning. – Lovens intensjon er å gi forskerne en enklere hverdag samtidig som forskningsjuks skal forebygges. Loven vil kunne bidra til å forbedre norsk helseforskning, og sikre fortsatt tillit til forskningen, sier Trond Markestad, leder i Rådet for legeetikk. Hovedprinsippet med loven er systemet med «én postkasse», noe som innebærer at søknad om forhåndsgodkjenning av medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter som hovedregel bare skal sendes til den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK). Søknad om dispensasjon fra taushetsplikt skal nå også sendes den regionale komiteen.

Viktig med verdighetsgaranti i eldreomsorgen

Legeforeningen støtter de nye tverrpolitiske forslagene om et forsterket tjenestetilbud i eldreomsorgen.

– Det er viktig med et løft i eldreomsorgen, og i den forbindelse er en lovpresisering om rett til verdig tjenestetilbud og en forskrift som spesifiserer kommunenes plikter som en verdighetsgaranti for de eldre, gode tiltak. Det er i imidlertid avgjørende at lovendringen og forskriften blir fulgt opp med konkrete tiltak, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/155149.0

Vedtaksprotokoll fra landsstyremøtet

Vedtaksprotokollen fra landsstyremøtet i Bodø 3. – 5.6. 2009 er nå tilgjengelig på www.legeforeningen.no/id/154735.0

Protokollen ble godkjent av sentralstyret 18.6. 2009.

Inntekts- og kostnadsundersøkelse for næringsdrivende leger

I protokoll fra normaltarifforhandlingene 2007 forpliktet Legeforeningen seg til å bidra til en kostnads- og inntektsundersøkelse for næringsdrivende leger. Etter dette hadde det pågått et partssammensatt arbeid for å utforme undersøkelsen. I mai 2009 forelå et kostnadstilbud fra Statistisk sentralbyrå på totalt 480 000 kroner eksklusive portoutgifter. Legeforeningen bevilger inntil 140 000 til dekning av Legeforeningens utgifter til inntekts- og kostnadsundersøkelse for næringsdrivende leger for inntektsåret 2008.

Lars A. Nesje er årets Tromsdoktor

Kommuneoverlege i Salangen, Lars A. Nesje, ble 12.6. 2009 kåret til årets Tromsdoktor. Prisen fikk han for sitt sterke faglige engasjement, og for arbeidet han har gjort for Troms Legeforening gjennom mange år.

Årsmøter

Oslo legeforening avholder årsmøte med valg onsdag 26. august kl 17 i Legenes hus, Oslo. Kl 19 arrangeres temamøte om helsetjeneste til papirløse innvandrere.

Akershus legeforening avholder årsmøte med valg torsdag 20.8. 2009 kl 17 i Legenes hus, Oslo. Etter årsmøtet arrangeres temamøte med tema: «Medisinske utfordringer på Mont Everest» ved stud.med. og klatrer Lars Oma Erichsrud.

Hedmark legeforening har årsmøte fredag 21.8. 2009 kl 18 på Quality Hotel Astoria, Hamar. Etter årsmøtet holdes møte med tema KOLS er også en yrkessykdom og Hva nå med Sykehuset Innlandet?

Nordland legeforening avholder årsmøte fredag 28. august kl 1730 i Bodø. Etter årsmøtet blir det debatt rundt temaet akuttmedisin versus klinikeromsorg og forebygging. Det blir også kåring av årets Nordlands-doktor.

Anbefalte artikler