Likestillingsombudet er viktig for leger

Anne-Sofie Daleng Om forfatteren
Artikkel

– Vi håper hver sak vi får medhold i, bidrar til å øke kunnskapen hos arbeidsgiverne når det gjelder likestilling, sier Hege Gjessing i Yngre legers forening.

Hege Gjessing og likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås (t.v.). Foto Jon-Ole Whist

Yngre legers forening (Ylf) hadde i juni 2009 en sak oppe for Likestillings- og diskrimineringsnemnda, som er Likestillings- og diskrimineringsombudets klageorgan.

Saken gjaldt en gravid ansatt ved en kvinneklinikk på et større sykehus. Legen ble etter endt distriktsturnus i 2007 tilsatt ved kvinneklinikken i et to måneders vikariat, hvor sluttdato var sammenfallende med datoen for forventet svangerskapspermisjon i oktober. Hun ble informert om at flere stillinger for leger i spesialisering ville bli utlyst på kvinneklinikken rundt samme tidspunkt. Hun søkte på stillingene, men arbeidsgiver valgte til slutt å ansette en spesialist foran den kvinnelige legen i spesialisering.

I strid med likestillingsloven

Arbeidsgiver begrunnet dette med at det dreide seg om et vikariat av kort varighet, og at den kvinnelige søkeren ikke kunne være til stede under hele tilsettingsperioden grunnet uttak av foreldrepermisjon.

Dette er klart i strid med likestillingsloven § 3 som sier at direkte og indirekte forskjellsbehandling av kvinner og menn ikke er tillatt, og likestillingsloven § 4, andre ledd, som sier at man ved ansettelse ikke kan gjøre forskjell på kvinner og menn i strid med § 3.

Det er et problem at kunnskapen om diskrimineringsregelverket synes å være begrenset på mange helseforetak. Dette ble også tatt opp som et hjertesukk under nemndsbehandlingen fra likestillingsombudets representant.

Likestillingsombuet omtaler helsesektoren som en «versting» i sin rapport fra 2008, der de også spesifikt nevner tre saker vedrørende leger i spesialisering, hvor ombudet i alle tre saker uttalte seg i favør av arbeidstakeren.

Stor påkjenning

Å ta opp kampen mot arbeidsgiver i slike saker er en stor påkjenning både for de som blir utsatt for forskjellsbehandlingen og for tillitsvalgapparatet. Mange av sakene kunne vært unngått dersom det hadde vært større bevissthet om grunnleggende likestillingsjus i helseforetakenes administrasjon og ledelse.

Hege Gjessing, Ylfs leder, ser alvorlig på situasjonen. – Vi håper at hver sak vi får medhold i, bidrar til å øke kunnskapen hos arbeidsgivere i sykehusene når det gjelder hvordan slike saker skal behandles. Når det er sagt, er vi selvsagt klar over at en del arbeidsgivere handler i strid med loven, selv om de meget godt kjenner til den. Vi er derfor glade for at ombudet eksisterer. Det er en uvurderlig hjelp for oss i håndteringen av dette, sier hun.

Anbefalte artikler