Legeforeningens økonomi

Mette Lise Johnsen Om forfatteren
Artikkel

Også Legeforeningen har merket resultatene av finanskrisen.

Den norske legeforening hadde et underskudd på kr 42,48 millioner i 2008. Det er spesielt finansresultatet som har endret seg vesentlig fra tidligere år. Også Legeforeningen ble påvirket av finanskrisen og netto finansinntekter endte på kr 5 millioner mot hele 55 millioner i 2007. Det har vært økte utdelinger fra utdanningsfondene. Egenkapitalen er ved utgangen av 2008 på kr 1 125 millioner, hvorav kr 1 102 millioner er bundne midler i fond til særskilte formål.

Kontingenter til Legeforeningen

Underskuddet i 2008 medførte en svekkelse av den frie egenkapitalen i foreningen. Landsstyret vedtok i 2005 å styrke den frie egenkapitalen. Dette, i kombinasjon med et ønske om å redusere avhengigheten til variable inntekter, som annonseinntektene i Tidsskriftet og finansinntektene, er bakgrunnen for vedtaket om forhøyet kontingent for fullt betalende medlemmer til 7 300 kroner per år. Det var stor interesse for kontingentspørsmålet blant delegatene på landsstyremøtet og forslagene ble votert over. Det endelige forslaget ble enstemmig vedtatt. Landstyret var opptatt av at medlemmer uten spesialistgodkjenning og medisinstudentene ikke skulle få en for høy kontingentbelastning og vedtok henholdsvis

  1. kr 6 480 per år for medlemmer uten spesialistgodkjenning og kr 550 for medisinstudentene. De øvrige satsene ble som følger:

  2. Den ene av ektefeller hvor begge er medlem av foreningen og mottar til sammen ett eksemplar av Tidsskriftet kr 5 475 per år.

  3. Medlemmer med to embetseksamener dersom vedkommende medlemmer også er medlemmer av annen forening innenfor Akademikerne: kr 5 475 per år.

  4. Nyutdannede leger i tre år etter avlagt embetseksamen kr 5 475 pr år.

  5. Medlemmer bosatt i utlandet kr 3 650 per år.

  6. Leger som har gått av med alderspensjon og er yngre enn 75 år, betaler 20 % av ordinær kontingent, for 2010 utgjør dette kr 1 460 per år.

Medlemmer som oppfyller flere av kriteriene for kontingentreduksjon, betaler kontingent i henhold til laveste sats. Henvendelser om dette sendes til økonomiavdelingen i Legeforeningen.

Anbefalte artikler