Kirurgi via kroppsåpninger

Bård I. Røsok Om forfatteren
Artikkel

Bilder fra kroppsåpningsbaserte transluminale kirurgiske inngrep hos gris. Foto Esther Kuhry og Ronald Mårvik, Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi, St. Olavs hospital

Utviklingen av den minimalt invasive kirurgien startet for alvor med innføringen av laparoskopisk kolecystekomi. Laparoskopi som metode innebar et mindre kirurgisk traume med redusert postoperativ smerte, kortere rekonvalesens og forbedret kosmetisk resultat sammenliknet med konvensjonell åpen kirurgi. Samtidig har endoskopi med fleksibelt skop vist seg anvendelig i behandlingen av en rekke tilstander i gastrointestinaltractus, der kirurgisk tilnærming tidligere var påkrevd. I krysningspunktet mellom laparoskopi og endoskopi med fleksibelt skop har det nå vokst frem en ny metode, kalt «NOTES» (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery) som gir tilgang til bukhulens organer via instrumenter ført gjennom kroppens naturlige åpninger, og den kan derfor omtales som kroppsåpningsbasert transluminal kirurgi.

Metoden medfører perforasjon av et hulorgan fremfor åpning av bukveggen for å nå det intraperitoneale rom. Den transvaginale og transgastriske tilgangen har så langt vist seg mest praktisk, men tilgang via urinblære og colon er også mulig.

Bildene viser et gastroskop med dilatasjonsballong mens det føres gjennom magesekken hos gris. Eksperimentelle dyrestudier viser at denne type teknikker kan benyttes ved operasjoner på de fleste bukorganer, men erfaringer på mennesker er så langt begrenset. Problemene så langt har vært knyttet til triangulering av instrumentene, til selve disseksjonene og til lukning av åpningen i hulorganet ved avslutning av operasjonen. Det er usikkert hvilken rolle denne nye modaliteten vil få, men det forventes at den vil medføre en utvikling av utstyr som uansett vil være nyttig for minimalt invasive kirurgiske teknikker. I dette nummer av Tidsskriftet kan man lese om kirurgi via naturlige kroppsåpninger på side 1234.

Anbefalte artikler