Artikkel

Mellomoppgjøret forsinket

I 2009 gjennomføres det et mellomoppgjør i Spekter, dvs. et økonomisk oppgjør i mellomåret mellom hovedoppgjørene. Forhandlingen om A-delen er gjennomført, men man kom ikke i gang med A2 før etter avsluttet mekling i Stat og KS 26. og 27. mai. Det betyr at de lokale forhandlingene – B-dels forhandlingene – gjennomføres i juni.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/153710

Fastlegene stadig mer populære

Ferske tall fra Norsk kundebarometer, som er et forskningsprosjekt ved Handelshøyskolen BI, viser at nordmenn er svært tilfreds med fastlegen sin. Fastlegen kan notere rekordhøy brukertilfredshet. Norsk kundebarometer 2009 har intervjuet 600 brukere av seks utvalgte offentlige tjenester. De vurderte fastlegene oppnår 82,3 av maksimalt 100 oppnåelige brukertilfredshetspoeng, og kan vise til en markant økning i tilfredshet i forhold til fjorårets måling. Brukertilfredsheten er målt på en skala fra 0 til 100 kundetilfredshetspoeng. Fastlegene fikk 68,4 poeng i 2007 og 74,4 poeng i 2008.

Les hele undersøkelsen her: www.bi.no/Content/Article____75199.aspx

Kurs i lokale forhandlinger i KS-området

Akademikerne kommune arrangerer kurs i lokale forhandlinger over hele landet. Kursinnhold er lokale forhandlinger etter hovedtariffavtalens kap. 3.4 og kap. 5 i det kommunale avtaleområdet. Det skal totalt avholdes 21 kurs. Ett kurs ble avholdt i Bergen i mai, de øvrige 20 kursene avholdes fra 19. – 31.8. 2009. For påmelding og program, se www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=38447

fastlegen.no

Landsrådet i Allmennlegeforeningen har enstemmig vedtatt å etablere nettstedet fastlegen.no. – Formålet er å få et felles ansikt utad, i første rekke rettet mot befolkningen, sier styremedlem Jørn Kippersund.

Nettstedet skal være en «Hvem-hva-hvor»-database om fastlegeordningen. Folk skal kunne finne ut hvem som er fastlegen, hva de kan bruke fastlegen til, hvordan de bytter fastlege etc. Fastlegen.no skal være et felles digitalt ansikt mot befolkningen, makthavere og beslutningstakere, men nettstedet skal ikke være en nyhetstjeneste. Det skal heller skal ikke ta opp konkurransen med f.eks. doktoronline.no og lommelegen.no hvor man kan få svar på konkrete medisinske problemstilinger. Snarere skal fastlegen.no hjelpe folk til å finne ut om de bør gå til lege.

Gisle Roksund gjenvalgt

På årsmøtet til Norsk forening for allmennmedisin (NFA) i Bergen 7.5. 2009 ble Gisle Roksund gjenvalgt som leder ved akklamasjon. Foruten Roksund består det nye styret av: Karsten Kethlet (ny nestleder), Trine Bjørner, Morten Laudal, Layla Hodali, Torgeir Hoff Skavøy og Trude Bakke. De tre sistnevnte er nye i styret.

Vellykket oppstart av nytt kurs i forskningsveiledning

Den første modulen av kurs i forskningsveiledning fant sted på Holmen Fjordhotell i april. Totalt 26 leger og annet helsepersonell involvert i medisinsk forskning deltok. Kurset er et samhandlingsprosjekt mellom Legeforeningen, Helse Sør-Øst og Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Det strekker seg over tre moduler, og de to neste modulene avholdes i september og november inneværende år.

Formålet med kurset er å kvalifisere medisinske forskere til å kunne gi forskningsveiledning av høy kvalitet, gi legene et verktøy som de kan bruke aktivt som forskningsveiledere og skape et nettverk av veiledere på tvers av faggrenser. Det er initiativtakernes ønske at det på sikt blir stilt krav om at alle som har forskningsveiledningsansvar også har formell kompetanse for dette. Per i dag er det kun krav om at man selv har tatt en doktorgrad for å bli veileder. Andre land, som Sverige, har innført krav om gjennomgått forskningsveilederkurs for å kunne kvalifisere for rollen.

Delevaluering etter første modul viser overveldende positiv respons på kurset. På spørsmål om kurset vil påvirke deres praksis som veiledere positivt, svarer alle at det vil det. Deltakerne vil også anbefale andre veiledere å ta kurset.

Eckbos legater

Tidligere generalsekretær i Legeforeningen, Terje Vigen, er oppnevnt som Legeforeningens faglige styremedlem i Eckbos legater (major og advokat Eivind Eckbos legater) – legat VI, VII og VIII for perioden 1.7. 2009 –  30.6. 2011. Legat VI er til fremme av folkehelsen, legat VII til fordel for et folkekursted og legat VIII til fremme av fastekurer (og studiet av disses betydning).

Internasjonalt møte om klima og sunnhet

Den danske legeforeningen vil 1.9. 2009, sammen med Verdens legeforening (WMA) være vertskap for en konferanse om helsemessige konsekvenser av klimaforandringene. Landsmøtet i Lægeforeningen (Lægemødet) har nylig vedtatt at klimaproblematikken skal være et nytt arbeidsområde for Lægeforeningen med særlig oppmerksomhet rettet mot helse.

Anbefalte artikler