Fra sentralstyrets møte 19.5. 2009

Artikkel

Allmennmedisin 2020

Sentralstyret godkjente rapport om allmennmedisin 2020 i tråd med sentralstyrets vedtak i april 2009.

Ultralydundersøkelser i allmennpraksis og i spesialisthelsetjenesten

Sentralstyret har gitt tilslutning til å oppnevne «Arbeidsgruppen – Ultralyd i allmennmedisin». Gruppen har mandat til å utrede behov for og forslag til grenseoppganger i bruk av ultralyd mellom allmennmedisin, gynekologi, radiologi og ev. andre aktuelle fagområder/spesialiteter. Arbeidsgruppen skal også redegjøre for anbefalt kompetanse og gi råd i forhold til behov for systematisk utdanning for utføring av selvstendig ultralydundersøkelse i allmennpraksis. Gruppen skal også vurdere behov for behandlingslinjer/rutiner ved funn, og lage en anbefaling til retningslinjer for bruk av selvstendig ultralydundersøkelse i allmennmedisin. Den skal sammensettes av representanter for Norsk forening for allmennmedisin (NFA), Allmennlegeforeningen (Af), Norsk gynekologisk forening (NGF) og Norsk radiologisk forening.

Global oppvarming og helse

På sentralstyremøtene 17.6. 2008 og 21.8. 2008 ble det besluttet å nedsette en arbeidsgruppe – «Global oppvarming og helse». Arbeidsgruppen fikk som mandat å utarbeide et grunnlagsdokument for Legeforeningens engasjement i klimaendring med tilhørende tiltak for å forebygge klimaendringer og etablere beredskap for å møte de helsemessige konsekvenser både nasjonalt og internasjonalt. Gunnar Skipenes som er Legeforeningens medlem i tilsvarende arbeidsgruppe i Akademikerne, ble oppnevnt som leder av arbeidsgruppen. Gruppen har nå utarbeidet et grunnlagsdokument som er presentert for sentralstyret. Styret tar rapporten til orientering og gir arbeidsgruppen føringer for videre utforming frem til endelig rapportutkast.

Anbefalte artikler