Artikkel

Alkoholpolitikk i Legeforeningen

Sentralstyret har gitt tilslutning til Legeforeningens alkoholpolitiske strateginotat, og har også godkjent regler for alkoholservering i egen organisasjon. Reglene skal gjøres gjeldende for alle avdelingsledd i Legeforeningen, og det vil bli en evaluering av erfaringer med reglene etter to år. Reglene innebærer bl.a. at det skal serveres maksimalt fire alkoholenheter per arrangement, og det skal ikke serveres alkohol på ordinære møter arrangert av Legeforeningen.

Bakgrunnen for vedtakene er to forslag utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av sentralstyret som ble overlevert 24.2. 2009. Forslagene har vært på bred organisatorisk høring.

Vil bedre kommunikasjonen mellom helsestasjon og spesialisthelsetjenesten

Presidenten er gitt fullmakt til å oppnevne Legeforeningens representanter i en prosjekt- og referansegruppe i prosjektet «ELIN h» (helsestasjon) etter forslag fra Norsk forening for allmennmedisin og Norsk gynekologisk forening. Sykepleierforbundet (NSF) har invitert Legeforeningen til å delta med leger i prosjektet. Prosjektet har som formål å bedre kommunikasjonen mellom helsestasjon og spesialisthelsetjenesten. NSF har også anmodet om Legeforeningens syn på hvorvidt styringsgruppen for det eksisterende prosjekt «ELIN k» (kommune) også kan fungere som styringsgruppe for det nye prosjektet «ELIN h».

Legeforeningen vil gjerne bidra til bedre elektronisk kommunikasjon i helsesektoren. Formålet med det planlagte prosjektet «ELIN h» er imidlertid etter Legeforeningens syn for snevert, idet prosjektet kun skal ta for seg kommunikasjonen mellom helsestasjonen og spesialisthelsetjenesten. Legeforeningen vil delta med fagfolk i prosjektet under forutsetning av at prosjektet også omfatter helsestasjonens kommunikasjon med den øvrige kommunehelsetjeneste, herunder fastlegene, og har ellers ingen innvendinger mot at styringsgruppen i det eksisterende prosjektet «ELIN k» også fungerer som styringsgruppe for det planlagte «ELIN h»-prosjektet.

Oppnevning

Norsk Helsenett AS (NHN) har invitert Legeforeningen til å delta i arbeidsgruppe for å utrede behovet for og eventuelt foreslå etablering av «Computer Emergency Response Team» (CERT), et organ som skal ha som hovedoppgave å koordinere tiltak i forbindelse med større uønskede IT-sikkerhetshendelser. Kjartan Olafsson oppnevnes som Legeforeningens representant

Alliansen for pasientsikkerhet

Sentralstyret vedtok i mai 2008 at Legeforeningen etter invitasjon fra Nasjonal enhet for pasientsikkerhet på visse betingelser skulle delta i Alliansen for pasientsikkerhet, samt at sentralstyret senere skulle avgjøre hvem som skal representere Legeforeningen. Stiftelsen av alliansen har vært utsatt, men det foreligger nå nye vedtekter og invitasjon til å delta i planlegging av et stiftelsesarrangement Foreningen vil være representert av Ellen Tveter Deilkås, leder av pasientsikkerhetsutvalget.

Oppdatering av vedtektene for pensjonsordning for sykehusleger i KLP

Som følge av endret eierskapsstruktur etter foretaksreformen, samt ny lovgivning innen pensjonsområdet – først og fremst knyttet til ny forsikringsvirksomhetslov fra 2004 – har det vært en prosess for å oppdatere vedtektene for pensjonsordningen for sykehusleger. Endringene måtte gjennomføres gjennom avtale mellom Legeforeningen og Spekter. Foreningen hadde mottatt Spekters endringsforslag og sentralstyret ga tilslutning til de foreslåtte endringene. Endringsforslaget oversendes Spekter. Presidenten er gitt fullmakt til å sluttføre forhandlingene om oppdatering innenfor de hovedlinjer som angis i forslaget.

Anbefalte artikler