Artikkel

Vellykkede forhandlinger

Turnuslegene har fått gjennomslag for en viktig bedring av sine rettigheter i de lokale forhandlingene ved Diakonhjemmet Sykehus. Julie Vindenes Schultz, hovedtillitsvalgt for de yngre legene ved Diakonhjemmet Sykehus, er godt fornøyd med at turnusleger nå får opprettholdt ansettelsesforholdet sitt med full lønn ved svangerskaps-, foreldre- eller fødselspermisjon. Det er første gang det er kommet i stand en avtale ved et av landets sykehus som hjemler dette. Situasjonen er ellers at turnusleger, i motsetning til øvrige yrkesgrupper ved sykehus, får redusert rettighetene sine ved slike permisjoner og får utbetalt lavere lønn av Nav.

Les mer: http://www.legeforeningen.no/id/153092.0

Forhandler om pensjon

Årets mellomoppgjør i offentlig sektor vil være dominert av forhandlinger om tilpasning av de offentlige tjenestepensjonsordningene til pensjonsreformen. Forhandlingene om pensjon vil skje mellom de sentrale parter i tariffområdene stat og kommune. Partene har for helseforetakenes vedkommende blitt enige om at de endringer som blir fremforhandlet i stat og kommune skal implementeres i Spekter i ettertid. Legeforeningen arbeider aktivt med aktuelle problemstillinger i forhold til tilpasningen av tjenestepensjonsordningene gjennom Akademikerne Stat og Akademikerne kommune.

Vilkårene for de offentlige tjenestepensjonsordningene for sykehuslegene i KLP og Statens Pensjonskasse er fastsatt i egne vedtekter. Legeforeningen og KLP arbeider med generelle oppdateringer av vedtektene. I etterkant av forhandlingene om endring av de offentlige tjenestepensjonsordningene vil disse vedtektene måtte tilpasses de nye rammebetingelsene i forhandlinger mellom Spekter og Legeforeningen.

I 2009 skal det gjennomføres et mellomoppgjør i Spekter-området. Dette innebærer i utgangspunktet et oppgjør som kun dreier seg om lønn, med mindre partene blir enige om også å ta opp tekstlige elementer.

Nordisk gastromøte

The XI Nordic Meeting of Gastroenterology avholdes i Stavanger fra 9. – 11.6. 2009.

Medlemstallet øker

Legeforeningen har nylig passert 26 000 medlemmer – Det er gledelig at leger og medisinstudenter slutter opp om foreningen og at vi har hatt så sterk medlemsvekst de siste årene, sier generalsekretær Geir Riise i Legeforeningen. Av de 26 009 medlemmene (per 7.4. 2009) er 22 252 legemedlemmer og 3 751 medisinstudentmedlemmer. I løpet av de siste tre årene har foreningen vokst med 2 000 medlemmer. Forrige milepæl, på 25 000 medlemmer, ble passert for litt over et år siden.

Nytt fagtidsskrift

«Indremedisineren» er navnet på Norsk indremedisinsk forenings nye fagtidsskrift – Med dette går en drøm i oppfyllelse, sier Knut E. A. Lundin, foreningens leder.

Les mer: www.legeforeningen.no/id/152943

TBU-rapporten er klar

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene la 30.3. 2009 frem den endelige utgave av sin rapport. Rapporten gir oversikt de siste års utvikling når det gjelder lønninger, inntekter, priser og konkurranseevne. Rapporten inneholder også korte beskrivelser av utsiktene for internasjonal og norsk økonomi.

Anbefalte artikler