()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Sammenslåing av sykehus og arbeidsavtaler

  Sammenslåing av sykehus og arbeidsavtaler

  Som resultat av hovedstadsprosessen skal flere helseforetak slås sammen. Ullevål universitetssykehus, Rikshospitalet og Aker universitetssykehus er allerede slått sammen til Oslo universitetssykehus HF. Fra 1.7. 2009 blir Sykehuset Asker og Bærum HF, Sykehuset Buskerud HF, Ringerike sykehus HF og deler av Sykehuset Blefjell HF slått sammen til ett helseforetak.

  Det reiser seg en rekke juridiske problemstillinger knyttet til sammenslåing av sykehus. Sammenslåingene innenfor Helse Sør-Øst faller inn under arbeidsmiljølovens definisjon av virksomhetsoverdragelse. Ved en virksomhetsoverdragelse trer ny arbeidsgiver inn i alle eksisterende arbeidsavtaler, og alle individuelle rettigheter vil være i behold. De ansattes ansettelsesforhold videreføres som før, men med ny formell arbeidsgiver.

  Legeforeningen utarbeidet i 2008 en omstillingsveileder som hjelpemiddel for tillitsvalgte og andre interesserte. Legeforeningen sentralt bistår også våre foretakstillitsvalgte i de krevende prosessene som nå pågår for å sikre medlemmenes interesser i de forestående omstillinger.

  Arbeidstidsprosjektet

  Arbeidstidsprosjektet

  Legeforeningen har gjennomført et større utredningsarbeid om arbeidstid. I forbindelse med meglingen vedrørende overenskomstrevisjonen 2007, ble det nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe med Spekter og Legeforeningen som skal vurdere legenes arbeidstidsbestemmelser. Hensikten er å utrede arbeidstidsordninger som ivaretar pasientenes behov for kvalitet, økt fleksibilitet og service og helseforetakenes driftsmessige behov. Arbeidstidsbestemmelsene skal samtidig til enhver tid være slik at det sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, et tilfredsstillende arbeidsrettslig vern og slik at den enkelte lege har forutsigbarhet i forhold til sin arbeidstid. Legeforeningen representeres av Arne L. Refsum, Hege Gjessing, Bjørn Ove Kvavik og Signe Gerd Blindheim.

  Ansvarsforsikringen gjelder inntil videre

  Ansvarsforsikringen gjelder inntil videre

  Legeforeningen foretar en utredning av behovet for en eventuell tilleggsdekning for legers økonomiske risiko om en pasient velger å gå til direkte søksmål mot legen.

  Inntil dette er avklart gjelder ansvarsforsikringen på gamle vilkår. Ansvarsforsikringen er videreført med begrensede vilkår som følge av at privat helsetjeneste fra 1.1. 2009 også er omfattet av Norsk pasientskadeerstatning

  Les mer: www.legeforeningen.no/id/152288.0

  Vold fra pasient/klient/bruker

  Vold fra pasient/klient/bruker

  I forbindelse med forhandlingene om sosiale bestemmelser i område 10 i april 2008 fremmet arbeidstakersiden krav om utvidelse av yrkesskadeforsikringen til også å dekke skader som følge av vold fra pasient/klient/bruker utenom arbeidstiden. Kravet ble ikke innfridd, men det ble i stedet enighet om å nedsette et partssammensatt utvalg. Utvalget hadde sitt første møte 27.2. 2009. Hanne Gillebo-Blom er Legeforeningens representant i utvalget.

  Pensjonsforliket må ligge fast

  Pensjonsforliket må ligge fast

  Det partssammensatte pensjonsutvalget avleverte sin rapport 11.3. 2009. Rapporten er en del av grunnlaget for vårens lønnsforhandlinger. – Rapporten inneholder få avklaringer, noe som gir et vanskeligere utgangspunkt før vårens forhandlinger enn nødvendig, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne.

  Utgangspunktet for utvalgets arbeid er Stortingets pensjonsforlik og utvalgets mandat. – Vi konstater at flere av forslagene i rapporten og i vedleggene klart ligger utenfor pensjonsforliket. Akademikerne mener det er av avgjørende betydning at rettigheter ved dagens tjenestepensjon legges til grunn ved utforming av en ny tjenestepensjon. Dette innebærer at bruttoprinsippet må ligge fast, sier Aarbakke.

  Les mer: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=35674

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media