Artikkel

Arbeidet med omstilling i sykehus

I kjølvannet av hovedstadsprosessen, skjer det tilsvarende prosesser i andre deler av Helse Sør-Øst og i resten av landet. I første omgang vil arbeidet i stor grad dreie seg om etableringen av Vestre Viken i Helse Sør-Øst. Omstillingsprosessene påvirker arbeidsvilkårene til Legeforeningens medlemmer og fører dessuten med seg sentrale faglige og helsepolitiske spørsmål rundt sykehusstruktur. Legeforeningen har i den forbindelse sett det som hensiktsmessig å etablere en liten prosjektorganisasjon som har mandat til raskt å fatte en beslutning innenfor saksfeltet.

«Samordningsgruppe for omstilling i sykehus» består av president, leder for Overlegeforeningen, leder for Yngre legers forening og leder i FaMe. Konserntillitsvalgt, ansattvalgt styremedlem i regionen og leder i regionsutvalg skal inngå i samordningsgruppen, ut i fra den aktuelle omstillingsprosess som behandles. Legeforeningen har de senere årene lagt ned et betydelig arbeid i omstilling på sykehus, og omfanget av omstilling vil øke i tiden fremover. Slike omstillingsprosesser omfatter sentrale faglige, helsepolitiske og arbeidslivsspørsmål, og krever raske beslutningsprosesser, koordinering og politisk forankring.

Ny leder av spesialforening

Rådgivende overlege Asbjørn Kjærvik, Østfold, er valgt som ny leder og ny hovedtillitsvalgt for Norsk trygdemedisinsk forening.

Vil ha pensjonsreform for selvstendig næringsdrivende

Myndighetene må få på plass en pensjonsreform som også gjelder selvstendig næringsdrivende, skriver Akademikerne på sine nettsider. – Jeg vil utfordre Senterpartiet til å bruke finanskrisen til å skape ny vekst i hele Norge. Da er likestilling mellom lønnsmottakere og selvstendig næringsdrivende når det gjelder pensjon et av de viktigste grepene. I neste stortingsperiode må det skje, sier leder i Akademikerne, Knut Aarbakke. Akademikerne mener at pensjonslovene må åpnes slik at selvstendig næringsdrivende får samme rettigheter som lønnsmottakere. Enkeltmannsforetak skal også kunne opprette en felles innkjøpsordning for tjenestepensjon, og lov om innskuddspensjon og lov om fortakspensjon må endres slik at det også åpnes for foretak med færre enn to sysselsatte.

Les mer: www.akademikerne.no/default.asp?V_ITEM_ID=36492

Egenandeler for juridisk bistand

Sentralstyret har nedsatt en arbeidsgruppe som skal kartlegge hvilke egenandelsordninger for juridisk bistand som andre fagforeninger har, samt beskrive ulike modeller for egenandelsordninger som det kan være aktuelt å arbeide videre med i Legeforeningen. I tillegg skal muligheten for eventuell tilleggsbetaling for rådgivning og annen bistand knyttet til næringsdrivende legers ivaretaking av ansvaret som arbeidsgivere og eventuelt andre definerte tjenester utredes. Arbeidsgruppen skal fullføre arbeidet innen 1.9. 2009. Gruppens arbeid oversendes sentralstyret som tar sikte på å avslutte dette innen utgangen av 2009.

Anbefalte artikler