Belastninger i tidlige livsfaser – tema i neste statusrapport

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningens ellevte statusrapport skal omhandle belastninger i tidlige livsfaser. Rapporten vil belyse hva helsetjenesten kan bidra med for å avdekke risikoforhold og tidlig identifisere helseproblemer og tiltak.

Det har de senere årene vært en betydelig kunnskapsøkning når det gjelder betydningen av miljøforhold i tidlige faser i livet. Forskning innen nevroanatomi/-fysiologi, utviklingspsykologi, klinisk medisin og barnepsykiatri har gitt økt innsikt i hvordan tidlige erfaringer og påvirkninger virker inn på så vel fysisk som mental utvikling og kan prege helse og trivsel ikke bare i barneår, men gjennom hele livet. Særlig viktig er det å identifisere barn med medfødt sårbarhet, der det er avgjørende at miljømessige forhold er optimale.

– Det er en målsetting at vi gjennom rapporten skal bidra til å forbedre helsetjenesten på dette området, samt legge til rette for tidlig identifisering og intervensjon for en sårbar/svak pasientgruppe, sier Legeforeningens president, Torunn Janbu.

Målgruppen for rapporten er foreningens medlemmer, politikere, sentrale helsemyndigheter, kommuner, helseforetak, utdannings- og forskningsmiljøer, pasientorganisasjoner, medier og befolkningen.

For å sikre at rapporten skal ha god forankring i de aktuelle fag- og yrkesmiljøene i foreningen har sentralstyret vedtatt å etablere en referansegruppe. Gruppen skal settes sammen med én representant fra henholdsvis Norsk forening for allmennmedisin, Norsk barne- og ungdomspsykiatriske forening, Norsk barnelegeforening, Norsk gynekologisk forening og Norsk samfunnsmedisinsk forening.

Anbefalte artikler